Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

TSTB-niň sergisinde «Salam» hojalyk jemgyýetiniň hyzmatlary giňişleýin tanyşdyrylýar

SalamNews
Ykdysadyýet / Telekeçilik

«Salam» hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 15 ýyllygy mynasybetli şu gün — 17-nji martda açylan sergide hödürleýän hyzmatlary bilen ýakyndan tanyşmaga çagyrýar. Sergi diwarlygynda hojalyk jemgyýetiniň maglumat tehnologiýalary we programma üpjünçiligi boýunça hödürleýän döwrebap çözgütleri bilen ýakyndan tanyşmak mümkin.

Sergi diwarlygynda hojalyk jemgyýetiniň IT-hünärmenleriniň taýýarlan web-saýtlary, mobil goşundylary we beýleki sanly programma üpjünçilikleri barada giňişleýin maglumat berilýär. Olaryň hatarynda geçen ýyldan ulanyşa girizilen «Salam» messenjer ykjam goşundysy hem bar. Bu messenjer arkaly ulanyjylar ikiçäk we toparlaýyn esasda habarnamalary, audio we wideo ýazgylary alşyp bilýärler. Ulanyjylar Android we IOS ulgamlarynda elýeterli bolan messenjer arkaly filmlere, wideoýazgylara tomaşa edip, aýdym-sazlary diňläp, dürli elektron eserleri okap bilerler.

Şeýle hem sergi diwarlygynda hojalyk jemgyýetiniň taýýarlan IT-çözgütleri bilen giňişleýin tanyşdyrylýar. Hojalyk jemgyýetiniň, hususan-da, logistika, önümçilik we söwda babatda birnäçe iri taslamalary aýratyn tapawutlanýar.

Bu ýerde «SalamNews» habarlar portalynyň işi hem giňişleýin şöhlelendirilýär. Geçen ýylyň mart aýynda açylandygyna garamazdan, habarlar portaly ýurdumyzdaky we dünýädäki habarlary gyzgyny bilen okyjylara ýetirýän köpçülikleýin habar beriş serişdesine öwrüldi.

Iň täze habarlar

Daşoguz welaýatynda suw we lagym desgalary gurlar

Degişli gurluşyklary durmuşa geçirmek üçin potratçylary saýlap almak üçin bäsleşik yglan edilýär.
SalamNews

«Aýdyň gijeler» önümleriniň hilini ýokarlandyrýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy iýulyndaky «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda» çykaran 14330 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti döredildi.
SalamNews

Türkmen telekeçileriniň sergisi tamamlandy

Bir hepdeläp dowam eden sergi ýurdumyzyň hususy önüm öndürijileriniň önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen tanyşmaga we işewürlik geleşiklerini baglaşmaga amatly giňişligi döretdi.
SalamNews