Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň Özbegistana eksporty 2022-nji ýylda 731 million dollardan geçdi

SalamNews
Ykdysadyýet / Söwda
Türkmenistanyň Özbegistana eksporty 2022-nji ýylda 731 million dollardan geçdi

2022-nji ýylda Türkmenistanyň we Özbegistanyň özara söwda dolanyşygy 926,3 million amerikan dollaryna barabar boldy. Geçen ýylda Türkmenistan özara söwdada Özbegistanyň iň esasy 8-nji ýurdy hem-de import edýän iň esasy 7-nji ýurdy boldy. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň Döwlet statistika komiteti mälim edýär.

Geçen 2022-nji ýylda Türkmenistanyň goňşy döwlete eksporty 731,5 million amerikan dollaryna deň boldy. Degişli döwürde Özbegistanyň ýurdumyza eksporty hem 194,8 million dollara barabar boldy. 2022-nji ýylda iki ýurduň özara söwdasy ondan ozalky ýyldaka garanda 1,9 göterim ösdi.

Geçen ýylda Özbegistan umumy bahasy 7,1 million amerikan dollarlyk miwe önümleriniň 8 müň tonnasyny Türkmenistana eksport etdi.

Geçen ýylda Özbegistan Respublikasynyň daşary ýurtlar bilen özara söwdasy 50 milliard dollardan gowrak bolup, şonuň 19,3 milliard dollary eksporta, 30,6 milliard dollary hem import harytlaryna degişlidir.

Iň täze habarlar

Daşoguz welaýatynda suw we lagym desgalary gurlar

Degişli gurluşyklary durmuşa geçirmek üçin potratçylary saýlap almak üçin bäsleşik yglan edilýär.
SalamNews

«Aýdyň gijeler» önümleriniň hilini ýokarlandyrýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2015-nji ýylyň 9-njy iýulyndaky «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda» çykaran 14330 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen bilelikde «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti döredildi.
SalamNews

Türkmen telekeçileriniň sergisi tamamlandy

Bir hepdeläp dowam eden sergi ýurdumyzyň hususy önüm öndürijileriniň önümleri we hödürleýän hyzmatlary bilen tanyşmaga we işewürlik geleşiklerini baglaşmaga amatly giňişligi döretdi.
SalamNews