Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň biržasy: bahasy 15 million dollara golaý 28 geleşik hasaba alyndy

SalamNews
Ykdysadyýet / Söwda
Türkmenistanyň biržasy: bahasy 15 million dollara golaý 28 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 14 million 754 müň dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen az kükürtli ýangyç mazudyny, şeýle-de «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Türkiýäniň telekeçilerine nah ýüplük ýerlendi. Manat serişdelerine Türkiýäniň işewür toparlarynyň wekilleri jemi bahasy 17 million 508 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin umumy bahasy 22 million 400 müň manada deň bolan «Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen nebit koksuny satyn aldylar.

Iň täze habarlar

«Demirýollary» AGPJ halkara ugurlary boýunça ýükleme we düşürme hyzmatlaryny hödürleýär

«Demirýollary» AGPJ-niň 20-nji şahamçasyna degişli bolan ýük howlulary halkara ulaglar boýunça ýurdumyzdan geçýän gatnawlardaky import, eksport hem-de üstaşyr ýükleri ýükleme we düşürme işlerini amala aşyrýar.
SalamNews

Türkmenistan «Arterail» kompaniýasyna demirýol infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamasyny hödürledi

«Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşmak üçin Fransiýanyň «Arterail» kompaniýasynyň wekiliýetini Aşgabada çagyrandygyny habar berdi.
SalamNews

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň durkuny täzelemek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, atçylyk pudagyny ösdürmek, atlary ösdürip ýetişdirmek, olaryň baş sanyny artdyrmak üçin ähli zerur çäreler durmuşa geçirilýär.
SalamNews