Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda täze senagat zolagy dörediler

SalamNews
Ykdysadyýet / Senagat
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda täze senagat zolagy dörediler

Şu gün — 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde telekeçiligi ösdürmek babatda alnyp barylýan işler barada hasabat berildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew döwlet Baştutanynyň garamagyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän senagat zolagynyň golaýynda täze senagat zolagyny döretmek baradaky teklibi hödürledi. Onda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleri öndürýän kärhanalary döretmek göz öňünde tutulýar.

Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamagyň ähmiýetini nygtap, bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy.

Iň täze habarlar

Noýabrda Türkmenistanda 27800-den gowrak bank karty resmileşdirildi

Türkmenistanyň banklary tarapyndan geçen aýda 27835 sany bank karty resmileşdirildi.
SalamNews

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň we Özbegistanyň serhetýaka gümrükçileri özara tejribe alyşdylar

27-nji noýabr — 1-nji dekabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirligi (UNODC) bilen Bütindünýä gümrük guramasynyň arasyndaky «Konteýnerli daşamalara gözegçilik etmek boýunça» Ählumumy maksatnamanyň çäklerinde port gözegçilik toparlary üçin bilelikdäki amaly okuw çäresi geçirildi.
SalamNews