Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan «EXPO — 2025: OSACA» Bütindünýä sergisine gatnaşmaga taýýarlanýar

SalamNews
Ykdysadyýet
Türkmenistan «EXPO — 2025: OSACA» Bütindünýä sergisine gatnaşmaga taýýarlanýar

Türkmenistan «EXPO — 2025: OSACA» dünýä sergisinde milli pawilýon üçin ýer alan 160 ýurtdan ilkinjisi boldy.

Ýaponiýanyň Osaka şäherinde Bütindünýä «EXPO — 2025» sergisine gatnaşyjylaryň ýygnagy geçirildi. Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri B.Goçmollaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti halkara jemgyýetçiliginiň wekilleri bilen birnäçe möhüm gepleşikleri geçirdi.

Hususan-da, Halkara sergiler býurosynyň we Ýaponiýanyň hökümetiniň ýolbaşçylygynda ýygnaklar geçirildi. Türkmenistanyň ýetip gelýän sergä taýýarlyk görmekleri barada pikir alyşyldy. Ýapon hyzmatdaşlar türkmen tarapyndan zerur resminamalaryň öz wagtynda berilmegine ýokary baha berdiler.

Şeýle hem «EXPO 2025»-iň çäginde Türkmenistanyň Milli pawilýonynyň gurluşygy üçin ýer bermek dabarasy geçirildi. Bu ýakyn wagtda geçiriljek sergä daşary ýurtly gatnaşyjylaryň arasynda ilkinji şeýle hereketdir.

Resminama görä, Türkmenistanyň milli pawilýony üçin umumy meýdany 881,29 inedördül metr ýer berildi. Onuň gurluşyk meýdany 616,9 inedördül metr bolup, pawilýonyň beýikligi 17 metrden we guruljak bina üç gatdan ybarat bolar.

Bu waka, Türkmenistanyň halkara derejesindäki abraýynyň artýandygyny dabaralandyrýar we Ýaponiýa bilen strategiki hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär.

Mälim bolşy ýaly, 1851-nji ýyldan bäri geçirilip gelinýän Bütindünýä sergisine — esasy çärelere häzirki wagtda Türkmenistan işjeň gatnaşýar.

Sergä gatnaşýan ýurtlaryň milli pawilýonlary Bütindünýä sergisiniň iň esasy wakasy hasaplanýar we türkmen pawilýony hemişe özboluşly dizaýny we milli tagamy bilen tapawutlanýar.

«EXPO — 2025» Osaka Kansaýyň «Durmuşymyz üçin geljekki jemgyýeti döretmek» temasy «durmuş» mowzugyny öwrenmek üçin bir ýere jemlenmäge mümkinçilik döreder. Bu sergi, dürli gymmatlyklar bilen dünýädäki adamlaryň özara gatnaşygyny ösdürer, täze adam baglanyşyklaryna we döredijilik işlerine alyp barar.

Osaka-Kansaý sebiti gadymy Ýaponiýa döwletiniň esaslandyrylan ýeri bolup, onda dünýä mirasy, milli hazynalar, taryhy binalar we möhüm medeni baýlyklar ýaly taryhy syýahatçylyk üçin hödürlenýän köp zat bar. Senagat nukdaýnazaryndan sebit, daşky gurşaw, durmuş ylymlary we önümçilik ýaly dürli ugurlarda kärhanalaryň we gözleg institutlarynyň jemlenmegi bilen häsiýetlendirilýär.

Iň täze habarlar

Benjamin Frankliniň pentleri

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pul birliginden ornuny tapan belli syýasatçy, alym we mugallym Benjamin Frankliniň frazalary bu gün adamlaryň köp bölegi üçin ajaýyp durmuş ýörelgesine öwrüldi.
SalamNews

«Türkmenpoçta»: PÝÝG-niň jerimelerini tölemek üçin amatly mümkinçilik

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy özüniň ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
SalamNews

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat bilen Bangkogyň arasyndaky howa gatnawlaryny täzeden ýola goýýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň habarlar bölüminden gelip gowşan habarda Türkmenistanyň paýtagty bilen ekzotik şäher bolan Bangkogyň arasyndaky yzygiderli ýolagçy howa gatnawlarynyň şu ýylyň 22-nji dekabryndan gaýtadan başlanýandygy aýdylýar.
SalamNews