Şu gün
Aşgabat
24 °C
Ertir
Aşgabat
24 °C
Birigün
Aşgabat
24 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
24 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergide 80-den gowrak edara-kärhananyň diwarlyklary görkezilýär

SalamNews
Ykdysadyýet

Şu gün Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan serginiň ikinji güni dowam edýär. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli guralýan sergä ýurdumyzyň döwlet we hususy düzümlerine degişli 80-den gowrak edara-kärhana alyp barýan işleri, öňdebaryjy usullarydyr täzelikleri bilen tanyşdyrýar. Şonuň deň ýarysyna golaýy hususy düzümleriň wekilleri bolup durýar.
Sergide ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýylynda ykdysadyýetde, senagatda, oba hojalygynda, hususy ulgamyň dürli ugurlarynda, ylym-bilimde we medeni ugurlarda ýetilen sepgitler sergi meýdançasynda giňişleýin açylyp görkezilýär. Sergi bilen birlikde, onuň birinji gününde ýurdumyzyň döwlet we hususy kärhanalarynyň täze tehnologiýalary we önümleri barada mahabat-tanyşdyryş çäreleri, täze lybaslaryň görkezilişi guraldy.

Habarçymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan üstünliklerine bagyşlanyp guralýan sergä gatnaşyjylaryň käbiri bilen söhbetdeş boldy.

Ogulsuraý SEÝITGULYÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň iňlis dili kafedrasynyň mugallymy:

Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergide 80-den gowrak edara-kärhananyň diwarlyklary görkezilýär

— Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralýan sergide ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamynda ýeten üstünlikleri hem beýan edilýär. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň sergi diwarlygynda ýurdumyzyň bilim ulgamynda ulanylýan programma üpjünçiliklerine, talyp-ýaşlaryň taýýarlan ylmy we innowasion işlerine giň orun berilýär. Olaryň hatarynda ýurdumyzyň orta mekdeplerinde ulanylýan içerki bilim portalyny, çagalar baglary üçin işlenip taýýarlanýan onlaýn töleg ulgamyny görkezmek bolar.

Içerki bilim portallary diňe bir ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde ulanylman, bu bilim portaly ýurdumyzyň orta mekdeplerinde hem giňişleýin ulanyşa girizilip başlandy. Häzirki wagtda içerki bilim portaly paýtagtymyzyň we Ahal welaýatynyň 200-e golaý mekdebinde işe girizildi.

Talyp ýaşlaryň ýerine ýetiren işleriniň hatarynda awtomatiki usulda galamda surat çekýän we hat ýazýan enjamy görkezmek bolar.

Umuman, sergi diwarlyklarynyň her birinde şular ýaly täsin, gyzykly zatlary görmek we öwrenmek bolýar.

Islam TÄŞLIÝEW,

«Agzybirlik Tilsimaty» bilelikdäki kärhanasynyň tehniki üpjünçilik boýunça hünärmeni:

Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergide 80-den gowrak edara-kärhananyň diwarlyklary görkezilýär

— 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň garamagynda döredilen «Agzybirlik Tilsimaty» bilelikdäki kärhanasy Hytaýyň «Fantech» kompaniýasy bilen kompýuterleriň, serwer ulgamlarynyň we maglumat-tehniki enjamlaryň dürli görnüşlerini öndürýär.

Şu ýyl kompaniýamyz Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň «Bilimli» noutbuk kompýuterleriniň 161 müňüsini öndürmek boýunça sargytlaryny kabul etdi. Geljekde Ahal welaýatynyň täze merkezinde gurulýan edara ediş binalarynyň ählisini bilelikdäki kärhanamyzyň kompýuter we maglumat tehnologiýalarynyň enjamlary bilen üpjün etmek babatda işleri alyp barýarys.

Ýakynda paýtagtymyzyň demirgazygyndaky Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky «Güneşli» söwda merkezinde täze dükanymyz hem açyldy.

Serginiň işinde üstünlikleri arzuw edýärin.

Sergiden taýýarlan fotoreportažymyzy şu ýerden görüp bilersiňiz.

Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergide 80-den gowrak edara-kärhananyň diwarlyklary görkezilýär

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews