Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

SalamNews
Ykdysadyýet
Aşgabatdaky 38 edara-kärhana ilata 3420-den gowrak boş iş orunlaryny hödürledi

Şu gün — 6-njy dekabrda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň edara binasynda boş iş orunlarynyň hödürleniş çäresi geçirildi.

Iş hödürleniş ýarmarkasyny Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Köpetdag etrap häkimliginiň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilelikde guradylar.

Şu gezekki iş hödürleniş çäresinde paýtagtymyzda ýerleşýän döwlet we hususy edara-kärhanalaryň 38-si özlerinde bar bolan boş iş orunlarynyň 3 müň 420-den gowragyny ilata hödürledi.

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti Büzmeýin etrap häkimliginiň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi bölümi bilen bilelikde şunuň ýaly iş hödürleniş çäresini oktýabr aýynda hem geçiripdi.

Şunuň ýaly iş hödürleniş ýarmarkasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti bilen birlikde ilkinji gezek awgust aýynda geçirilip başlandy.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews