Sazlamalar

Diller

TM

Kombaýnlaryň 50-si gelip gowuşdy, ýene 16-sy getiriler

SalamNews
Ykdysadyýet / Oba hojalygy
Kombaýnlaryň 50-si gelip gowuşdy, ýene 16-sy getiriler

Lebap welaýatynyň oba hojalyk önümçilik birleşigine «John Deere 61175M» kysymly kuwwatly kombaýnlaryň ýene-de 50-si gelip gowuşdy. Şu ýylyň galla oragy möwsümine çenli olaryň üstüniň ýene-de 16 kombaýn bilen ýetirilmegine garaşylýar.

Täze kombaýnlar özüniň köpugurlydygy bilen tapawutlanýar. Olary däneli ekinleriň islendik görnüşiniň oragynda peýdalanmak mümkindir.

Şu günler welaýat oba hojalyk birleşiginiň ýerlerdäki tehniki hyzmat ediş kärhanalarynda traktorlary we ekijileri geljek baharda geçiriljek gowaça ekişine taýýarlamak boýunça işler hem ýokary depginde alnyp barylýar. Soňky ýyllarda satyn alnan Fransiýanyň «Monosem» kompaniýasynyň takyk gowaça ekijileri, ABŞ-nyň «Ortman-8375» kysymly, bir wagtyň özünde hem dökün berýän, hem topragy ýumşadýan enjamlary welaýatda oba hojalyk tehnikalarynyň mümkinçiliklerini artdyrýar.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews