Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Raşid Meredow Ýaponiýanyň bank we maliýe edaralarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
mfa.gov.tm

Ýaponiýada iş saparynda bolýan Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 21-nji dekabrda Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň ýolbaşçysy Nobumitsu Haýaşi we Ýaponiýanyň maliýe we eksporty ätiýaçlandyrmak agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Asuo Kuroda bilen duşuşyklary geçirdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär.

Ýaponiýanyň Halkara hyzmatdaşlyk bankynyň ýolbaşçysy bilen geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady aragatnaşyklara aýratyn üns çekildi. Şu babatda ýapon kompaniýalarynyň Mary şäherindäki karbamid we ammiak zawodynyň, Türkmenabat şäherinde kükürt kislotasyny öndürmek boýunça sehiň, Garabogaz şäherinde karbamid zawodynyň, Gyýanlydaky gazhimiýa toplumynyň, Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginde gazdan benzin öndürýän zawodyň gurluşygyna gatnaşandyklary aýratyn bellendi.

Geljekde Türkmenistanda täze gazhimiýa, ulag we oba hojalygy pudaklarynda täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek boýunça özara pikirler alşyldy.

Ýaponiýanyň maliýe we eksporty ätiýaçlandyrmak agentliginiň ýerine ýetiriji direktory Asuo Kuroda bilen geçirilen gepleşiklerde maýa goýum pudagyndaky özara hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri, Türkmenistanda durmuşa geçirilýän taslamalara ýapon tarapynyň maliýe edaralaryny çekmek işi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iň täze habarlar