Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Aziýa ösüş banky Türkmenistana 625 million dollar maýa goýumlaryny gönükdirdi

SalamNews
Ykdysadyýet / Maliýe
Aziýa ösüş banky Türkmenistana 625 million dollar maýa goýumlaryny gönükdirdi

2000-nji ýyldan bäri Aziýa ösüş banky Türkmenistanyň energetika we ulag toplumlaryndaky taslamalara 625 million amerikan dollary möçberde maýa goýdy. Bu barada halkara maliýe edarasynyň Türkmenistan boýunça direktory Artur Andrysýak mälim edýär.

Geçen döwürde Aziýa ösüş banky umumy bahasy 10 million dollara barabar 13 sany granty tehniki kömek hökmünde Türkmenistana gönükdirdi. Diňe geçen ýylda halkara maliýe edarasy Türkmenistanyň energetika düzüminiň döwrebaplaşdyrylmagy we täze elektrik geçirijileriniň gurulmagy üçin 166,4 million amerikan dollaryny karz berdi.

Artur Andrysýagyň mälim etmegine görä, Aziýa ösüş banky we Türkmenistanyň Hökümeti ýurtdaky energetika, ulag, maliýe we saglygy goraýyş pudaklaryndaky taslamalara maliýe serişdelerini gönükdirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar.

Onuň mälim etmegine görä, Aziýa ösüş bankynyň maýa goýmagynda ýerine ýetirilen Demirgazyk — Günorta demir ýol geçelgesi halkara ýük geçirilişini 2 esse artdyrmaga we 7,1 million tonna ýetirmäge mümkinçilik döretdi. Şeýle hem bu halkara ulag geçelgesi daşky gurşawa zyňylýan kömürturşy gazynyň möçberini 27 müň tonna çenli azaltmaga şert döretdi.

Mälim edilişine görä, Aziýa ösüş banky Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna agza hökmünde goşulmak işinde goldaw berýär.

Iň täze habarlar

Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlaryna seredildi

30-njy maýda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde «Aragatnaşyk pudagynda gazanylan durnukly ösüşiň möhüm ugurlary» atly maslahat geçirildi.
SalamNews

Gurbanguly Berdimuhamedow «Mapna Group» senagat toplumy bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyna amala aşyrýan iş saparynyň ikinji gününde «Mapna Group» senagat toplumyna baryp, bu ýeriniň dolandyryş binasynda senagat toplumynyň ýolbaşçylary bilen söhbetdeş boldy hem-de toplum hakynda taýýarlanan tanyşdyryş çäresine gatnaşdy.
SalamNews

Umumy bahasy ABŞ-nyň 12 million 638 müň dollaryndan gowrak geleşikler baglaşyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.  
SalamNews