Şu gün
Aşgabat
21 °C
Ertir
Aşgabat
21 °C
Birigün
Aşgabat
21 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
21 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanda awtomobil ýollaryny gurmak bilen bagly täze resminamalar kabul ediler

SalamNews
Ykdysadyýet / Gurluşyk
turkmenawtoban.com

Türkmenistanda awtomobil ýollaryny gurmak, durkuny täzelemek, abatlamak we olary ulanmak boýunça işleriň çenlik ölçeg kadalarynyň hem-de nyrhlarynyň, awtomobil ulaglary bilen ýükleri daşamagyň bahalarynyň kesgitlenmegine degişli birnäçe kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň kabul edilmegi göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer H.Geldimyradow agentlik tarapyndan geljekde durmuşa geçirilmegi meýilleşdirilýän degişli işleriň maliýeleşdirilmegi babatda teklipleri beýan etdi.

Döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow awtomobil ýol gurluşygy ulgamynda kadalaşdyryjy resminamalaryň kämilleşdirilmeginiň möhümdigini belledi. Bu ulgamda alnyp barylýan işleri maliýeleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleriň anyk çözgüdini tapmagyň zerurdygyna ünsi çekip, hormatly Prezident wise-premýere ugurdaş düzümler bilen bilelikde bu meseläni has içgin öwrenmegi tabşyrdy.

Iň täze habarlar

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews

Türkmenabadyň Halkara howa menzili daşary ýurt awiakompaniýalaryna hödürleýän tehniki hyzmatlaryny artdyrýar

Türkmenabat şäheriniň Halkara howa menzili daşary ýurt awiakompaniýalaryna tehniki hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyryp, görnüşlerini yzygiderli artdyrýar.
SalamNews