Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Balkanabat şäherinde täze ýaşaýyş jaýlary açyldy

SalamNews
Ykdysadyýet / Gurluşyk
turkmenmetbugat.gov.tm

Balkanabat şäherinde ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleri üçin her biri 4 gatly täze ýaşaýyş jaýlarynyň ikisi açyldy. turkmenmetbugat.gov.tm web-saýtynda bellenişine görä, Balkanabat şäherindäki ýaşaýyş jaýy Balkan welaýat Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin niýetlenendir.

Täze ýaşaýyş jaýlary Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda 40 sany maşgalanyň her birini 3-4 otagly öýler bilen üpjün etdi. Ähli döwrebap şertler döredilen ýaşaýyş jaýynyň gurluşygyny Balkanabat şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki Demir-beton önümleri kärhanasynyň hünärmenleri ýerine ýetirdiler.

Täze ýaşaýyş jaýynyň açylan ýerinde ýakyn geljekde ýaşaýyş jaýlarynyň umumy 32 sanysyny gurup ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Bu ýerde bina ediljek täze mekdepdir çagalar baglary, saglyk öýi, söwda merkezi we beýleki desgalar balkanabatlylaryň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrar.

Iň täze habarlar

Benjamin Frankliniň pentleri

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň pul birliginden ornuny tapan belli syýasatçy, alym we mugallym Benjamin Frankliniň frazalary bu gün adamlaryň köp bölegi üçin ajaýyp durmuş ýörelgesine öwrüldi.
SalamNews

«Türkmenpoçta»: PÝÝG-niň jerimelerini tölemek üçin amatly mümkinçilik

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy özüniň ýokary hilli hyzmatlaryny hödürleýär.
SalamNews

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat bilen Bangkogyň arasyndaky howa gatnawlaryny täzeden ýola goýýar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň habarlar bölüminden gelip gowşan habarda Türkmenistanyň paýtagty bilen ekzotik şäher bolan Bangkogyň arasyndaky yzygiderli ýolagçy howa gatnawlarynyň şu ýylyň 22-nji dekabryndan gaýtadan başlanýandygy aýdylýar.
SalamNews