Sazlamalar

Diller

TM

Ahalyň täze merkezini Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek meselesi öwreniler

SalamNews
Ykdysadyýet / Gurluşyk
Ahalyň täze merkezini Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek meselesi öwreniler

3-nji dekabrda geçirilen iş maslahatynda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Ahalyň täze merkeziniň sebitde iň iri, aýratyn özboluşly şäherdigini nazara alyp, R.Meredowyň ýolbaşçylygynda ýurduň daşary syýasat edarasynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlykda işleri geçirmegi, şeýle hem bu desgalary Ginnesiň rekordlar kitabyna girizmek baradaky meseleleri öwrenmegi tabşyrdy.

Maslahatyň dowamynda: «Merkeziň açylyş dabarasy örän uly ähmiýete eýedir» diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow R.Meredowa ýüzlendi we bu dabara isleg bildirýän daşary ýurt myhmanlaryny çagyrmagyň zerurdygyny belledi.

Iň täze habarlar

Tatarystan Respublikasy 1,24 million dollarlyk azyk önümlerini Türkmenistana eksport etdi

27-nji ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Oba hojalygy we azyk önümçiligi ministrliginde Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsuly Güýç Garaýew bilen gepleşikler geçirildi.
SalamNews

Ýolagçy otlularyna elektron biletleri onlaýn resmileşdirmegiň tertibi tassyklandy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktorynyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda çykaran buýrugy esasynda Ýolagçy otlularyna elektron biletleri internet ulgamy arkaly (onlaýn) resmileşdirmegiň Tertibi tassyklandy.
SalamNews

Türkmenistan üçin Astrahanda 1 million tonnalyk ýük dolanyşykly konteýner terminaly gurlar

Hazar deňziniň rus kenarynda — Astrahan oblastynda Türkmenistanyň logistika merkezini döretmegiň çäginde ýyllyk kuwwaty 1 million tonna barabar bolan konteýner terminaly gurlar.
SalamNews