Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Ahalyň täze merkezinde mugallymçylyk we lukmançylyk orta hünär okuw mekdepleri gurlar

SalamNews
Ykdysadyýet / Gurluşyk
Ahalyň täze merkezinde mugallymçylyk we lukmançylyk orta hünär okuw mekdepleri gurlar

Ahalyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi hem-de Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar. Bu barada Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow 17-nji sentýabrda täze şäheriň desgalary bilen tanyşlygynyň barşynda degişli teklibi aýtdy.

Hususan-da, Gurbanguly Berdimuhamedow merkezde gurulýan mekdepleriň ikisiniň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen mekdep bolmagynyň, bu ýerde Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň hem-de Ahal welaýat lukmançylyk orta hünär okuw mekdebiniň bolmagynyň maksadalaýyk boljakdygyna ünsi çekdi. Munuň özi beýleki welaýatlarda bolşy ýaly, Ahal welaýatynda-da degişli orta hünär okuw mekdepleriniň işiniň ýola goýulmagyny üpjün eder.

Halk Maslahatynyň Başlygy täze edara ediş merkezinde Halkara atçylyk ýokary okuw mekdebiniň gurulýandygyny belläp, munuň ýaşlaryň höwes edýän ugurlary boýunça bilim almagyna giň ýol açjakdygyny belledi. Okuw merkezleriniň häzirki zamanyň ösen talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagyna, olarda okatmagyň döwrebap usullarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Görkezilen taslamalara birnäçe bellikler aýdylyp, olar boýunça degişli maslahatlar berildi.

Iň täze habarlar

«Danfoss» Merkezi Aziýadaky müşderilerine has ýakynlaşýar

Dünýäde öňdebaryjy tehnologiýalar kompaniýasy bolan «Danfoss» Merkezi Aziýa döwletleri (Gazagystan, Gyrgyzystan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjigistan we Ermenistan) boýunça amallaryny Gazagystandaky sebit merkezinde dowam edýändigini mälim edýär.
SalamNews

«Belawia» Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikelder

Belarus Respublikasynyň «Belawia» awiakompaniýasy Minsk — Türkmenbaşy — Minsk ugry boýunça adaty howa gatnawlaryny gaýtadan dikeltmegi meýilleşdirýär.
SalamNews

Türkmenistanyň nobatdaky halkara nebit-gaz forumynyň çäklerinde nähili çäreler geçiriler?!

26 — 28-nji oktýabrda Aşgabat şäherinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2022» atly XXVII halkara maslahaty hem-de sergisi geçiriler.
SalamNews