Sazlamalar

Diller

TM

Robot dünýäsine gapy açyň: «Robbo klub» ýaşajyk hünärmenleri synag kurslaryna mugt çagyrýar

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Robot dünýäsine gapy açyň: «Robbo klub» ýaşajyk hünärmenleri synag kurslaryna mugt çagyrýar

Çagalary üçin innowasion bilim mümkinçiliklerini gözleýän ene-atalaryň köpüsi ünsüni bilim robotlary kurslaryna gönükdirýärler.

Aşgabatdaky «Robbo kluby» ene-atalary çagalaryna robot synaglaryna bolan gyzyklanmalaryna baha berip, potensialy kesgitlemäge we bu ugurda ösüşini höweslendirip biler ýaly çagalaryny mugt synag sapaklaryna yzygiderli ýazmaga çagyrýar.

Robot dünýäsine gapy açyň: «Robbo klub» ýaşajyk hünärmenleri synag kurslaryna mugt çagyrýar

«Robbo klub» halkara bilim mekdepleriniň ulgamy häzirki wagtda dünýäniň 28 ýurdunda wekilçilik edýär we 100,000-den gowrak çaganyň ynamyna eýe. Ol çagalary diňe bilim bilen däl, eýsem robot pudagyndaky amaly endikler bilen hem üpjün edýär. «Robbo» okuw meýilnamasy, çagalara başdan başlap, dürli elektron enjamlaryny gurup, döredijilik we inženerçilik ukyplaryny beýan etmek üçin döredildi.

Robot dünýäsine gapy açyň: «Robbo klub» ýaşajyk hünärmenleri synag kurslaryna mugt çagyrýar

«Robbo klubynyň» wezipesi her bir çaganyň mümkinçiliklerini terbiýelemekden we açmakdan ybaratdyr. Kurslarda çagalar şular ýaly möhüm ugurlary öwrenerler:

  • 3D modellemek: Okuwçylar ideýalaryny dizaýn etmäge we durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýän 3D modelleri döretmegi öwrenerler.

  • Zynjyryň dizaýny: Çagalar dürli enjamlaryň işleýşine düşünmäge mümkinçilik berýän zynjyrlary we elektron enjamlaryny döretmegiň esaslaryny öwrenerler.

  • Programmirleme: Okuwçylar programma üpjünçiliginiň çözgütlerini döretmek we robotlara gözegçilik etmek dünýäsine açjak programmirlemegiň esaslaryny öwrenerler.

Robot dünýäsine gapy açyň: «Robbo klub» ýaşajyk hünärmenleri synag kurslaryna mugt çagyrýar

«Robbo klubyň» möhüm artykmaçlyklaryndan biri, kurslara ýazylanda goşmaça çykdajylaryň bolmazlygydyr. Klub amatly we howpsuz okuw üçin ähli zerur şertleri üpjün edýär.

Çagalarynyň «Robbo klubynda» kurslary we hasaba alynmagy barada has giňişleýin maglumat üçin ene-atalar aşakdaky belgiler bilen habarlaşyp bilerler:

+99361251515, +99312486143, +99312486145, +99360191818.

Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat, Atatürk köçesi, 61.

Goşmaça maglumatlary www.robboclub.ru resmi web sahypasynda ýa-da Instagram sosial ulgamlarynda @ robbo.tm we @ goreldeli.tm salgylarynda tapyp bilersiňiz.

Döredijiligini açmaga we ertirki ýagty dünýäsine taýýarlanmaga kömek etmek üçin çagalaryňyzy şu günden «Robbo klubynyň» kurslaryna hasaba aldyryň!

Iň täze habarlar

Ýedi orunlyk «Volkswagen Tiguan 2025» gyş synagynda surata düşürildi

Ýewropada gyş synaglary wagtynda «Tiguan Allspace» awtoulagynyň ornuny tutup biljek täze «Volkswagen Tayron» krossoweri peýda boldy.
SalamNews

Dünýäniň ilkinji agaçdan ýasalan emeli hemrasy älem giňişligine goýberiler

Ýaponiýanyň Kyoto uniwersiteniniň alymlary «LignoSat» atly dünýäniň ilkinji agaç ýasalan emeli hemrasyny döretdiler.
SalamNews

Moskwa şäherinde sürüjisiz «Pikseller» işe başlady

Sergeý Sobýanin «Piksel» sürüjisiz howly süpüriji ulagynyň üstünlikli barlagdan geçendigi barada gürrüň berýär.
SalamNews