Sazlamalar

Diller

TM

Ilon Mask: «X» (Twitter) ýakyn wagtda tölegli bolup biler

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
Ilon Mask: «X» (Twitter) ýakyn wagtda tölegli bolup biler

Dünýäniň iň baý adamy Ilon Mask eýeçiligindäki sosial media platformasy «X» (öňki Twitter) ýakyn wagtda doly tölegli bolup biljekdigi barada aýtdy. Ýöne, bu mesele boýunça häzirki wagtda kompaniýanyň resmi beýanaty ýok.

Ilon Mask botlara ýa-da «awtomatlaşdyrylan» hasaplara garşy göreşmegiň ýeke-täk ýolunyň «X» üçin töleg ulgamyny ösdürmekdigini öňe sürdi. 

Ilon Mask: «Ulgamy ulanmak üçin aýda az mukdarda töleg görnüşine geçmegi meýilleşdirýäris» diýdi. 

«X»-niň eýesi, ABŞ-nyň Kaliforniýa şäherinde Ysraýylyň premýer-ministri Benýamin Netanýahu bilen bolan duşuşygynda bu barada aýtdy we Ysraýyly tehnologiýa pudagynda öňdebaryjy orny üçin öwgüli sözlerini ýetirdi.

Hünärmenler Maskyň oýlanyşyksyz beýanat berendigi ýa-da anyk maglumaty görkezendigi barada belli zat aýdyp bilmeýärler. Doly töleg görnüşine geçilip, abuna ýazylan halatynda «X» ulanyjylarynyň sany we mahabat girdejileri çalt azalmagy mümkin. «BBC» Maskyň sözlerinden soň has giňişleýin maglumat almak üçin «X» bilen habarlaşdy, ýöne kompaniýadan hiç hili beýanat berilmedi.

«Tesla» we «Space X» kompaniýalaryna hem eýeçilik edýän Mask geçen ýyl «Twitter-i» 44 milliard dollara satyn alypdy we birnäçe wagt mundan öň platformanyň adyny «X-a» üýtgedipdi.

Iň täze habarlar

Ýedi orunlyk «Volkswagen Tiguan 2025» gyş synagynda surata düşürildi

Ýewropada gyş synaglary wagtynda «Tiguan Allspace» awtoulagynyň ornuny tutup biljek täze «Volkswagen Tayron» krossoweri peýda boldy.
SalamNews

Dünýäniň ilkinji agaçdan ýasalan emeli hemrasy älem giňişligine goýberiler

Ýaponiýanyň Kyoto uniwersiteniniň alymlary «LignoSat» atly dünýäniň ilkinji agaç ýasalan emeli hemrasyny döretdiler.
SalamNews

Moskwa şäherinde sürüjisiz «Pikseller» işe başlady

Sergeý Sobýanin «Piksel» sürüjisiz howly süpüriji ulagynyň üstünlikli barlagdan geçendigi barada gürrüň berýär.
SalamNews