Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«Google» kompaniýasynyň hünärmenleri Aşgabatda konferensiýa geçirmekçidigini mälim etdiler

SalamNews
Tehnologiýa / IT-tehnologiýalar
«Google» kompaniýasynyň hünärmenleri Aşgabatda konferensiýa geçirmekçidigini mälim etdiler

«Google Developer Group Ashgabat» şu ýylyň 9-njy dekabrynda Türkmenistanyň Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde «DevFest 2023» atly maslahaty geçirjekdigini mälim etdi.

«DevFest» IT-iň köp ugurlaryny öz içine alýan we bütin dünýäde «Google» döredijileri (GDGs) tarapyndan gurnalan ýerli tehnologiýa konferensiýasydyr.

Bu çäräniň maksady, bileleşigi birleşdirmekden, tehnologiýalary dürli pudaklar bilen meşgullanýan adamlara ýakynlaşdyrmakdan we olary öz ugry boýunça hünärmenler bilen duşuşdyrmakdan, tejribe alyşmakdan, täze bir zat öwrenmekden hem-de umumy ösüşiň peýdasyna bilim alyşmakdan ybaratdyr.

Maslahatyň diňleýjileri talyplar, hünärmenler we tehnologiýa bilen gyzyklanýanlar bolar. Tehnologiýa pudagy bilen gyzyklanýan öwrenjeler we tejribeli hünärmenler «DevFest» konferensiýasyna gatnaşyp bilerler.

Iň täze habarlar

«Web3» — geljegiň internet ulgamy

Internet – bu häzirki günlerde adamzadyň iň bir gerekli zerurlyklarynyň hataryna girdi. Ol 20-nji asyrdan bäri akyl ýetirip bolmajak derejede ösýär we giňeýär.
Amanjahan ALLABERDIÝEWA, Magtymguly adyndaky TDU-nyň Roman-german we gündogar dilleri fakultetiniň türk dili we edebiýaty hünäriniň 5-nji ýyl talyby.

«Apple»-iň iň köp satylan «iPhone» modeli mälim edildi

«Display Supply Chain Consultants» ýa-da gysgaça «DSCC» tarapyndan çap edilen hasabatda bu barada aýdylýar.
SalamNews

Şweýsariýaly inžener ähli tölegli teleýaýlymlara mugt girmäge mümkinçilik berýän enjam döretdi

Teleýaýlymlaryna tomaşa etmek üçin adamlaryň köp bölegi aýda birnäçe dollarlyk abuna ýazylýarlar. Şweýsariýaly akylly inžener Remi bu çykdajyly meseläniň çözgüdini tapdy.
SalamNews