Sazlamalar

Diller

TM

8-nji fewralyň täleýnamasy

SalamNews
Täleýnama
8-nji fewralyň täleýnamasy

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün hamallar gowy keýpde bolar. Bu gün köp meseläni çözmeli bolarsyňyz. Kömek soramaga utanmaň.

Sowur (21.04 — 20.05)

Häzirki wagtda sowurlar oňyn we ýaramaz duýgularyň täsirinde bolar. Möhüm meseleleri çözmek üçin has köp wagt gerek bolup biler. Şahsy durmuşyňyz bilen işiňiziň arasynda dogry deňagramlylygy tapmak üçin gowy gün.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Jöwzalar şu gün käbir möhüm habarlary alar. Kimdir biri meýilnamalaryňyzy üýtgetmäge synanyşar. Elmydama siziň üçin birinji orunda durýan zatlaryňyzy goramak üçin gowy gün.

Seretan (22.06 — 22.07)

Bu gün seretanlar köpçülikden maslahatlar alarlar. Olary dogry kesgitläp bilseňiz, esasy meseleleri çözmäge kömek eder. Ýakyn geljekde töweregiňizdäki ýagdaýyň gowulaşjakdygyna umyt etmek üçin gowy gün.

Eset (23.07 — 23.08)

Esetler bu gün gepleşikler we duşuşyklar üçin keýp alarlar. Belki, aragatnaşyk ukybyňyz hasam güýçlener we ýene bir gezek üns merkezine öwrülersiňiz. Täze adamlar bilen gatnaşygyňyzy dostlukly ýagdaýda ösdürmek üçin gowy gün.

Sünbüle (24.08 — 23.09)

Sünbüleler üçin şu gün esasy mesele olaryň gatnaşyklary bolar. Ýagdaýlar esasy meseleleri has çalt we has netijeli çözmäge kömek edip biler. Ýakynlaryňyza bil baglamak üçin gowy gün.

Mizan (24.09 — 23.10)

Häzirki wagtda mizanlar hökman duýgularyny gözegçilikde saklamaly. Bu günüňizi ýakymly ýagdaýda we gapma-garşylyksyz geçirmäge çalşyň. Käbir meselelerde diňe duýgyňyza bil baglamak üçin gowy gün.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu gün siziň bilesigelijiligiňiziň çägi bolmaz. Göwnüňizde käbir zatlary öwrenmäge, bilimiňizi artdyrmaga bolan isleg ýokary bolar. Tüýs täze kitaplary okamagyň, täze zatlary öwrenmegiň wagty.

Kowus (23.11 — 21.12)

Diýjek sözleriňizi, etjek hereketleriňizi oýlanyşykly ediň. Çünki şu günki her bir ýagdaýyň gönüden-göni geljegiňize täsir etjekdigini unutmaň.

Jedi (22.12 — 20.01)

Wagtyňyzyň gowy geçmegi üçin gün tertibiňize biraz üýtgeşmeler girizmäge çalşyň. Jediler hemişe täzelikleri gowy görýärler.

Daluw (21.01 — 20.02)

Garaşylmadyk wakalar, tötänden ýüze çykan ýagdaýlar sizi aljyratmasyn. Dogry ýoly saýlamak üçin özüňizi ele alyň we ýüregiňizi diňläň.

Hut (21.02 — 20.03)

Durmuşyňyzdaky üýtgeşmeleri bolşy ýaly kabul ediň. Käbir ýagdaýlar size ýaraman biler. Emma ähli meselelerde ýeňiji bolmak isleseňiz, täzeliklere uýgunlaşmak gerekdir.

Iň täze habarlar

27-nji fewralyň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews

26-njy fewralyň täleýnamasy

ÝYldyzlar näme diýýär?
SalamNews

25-nji fewralyň täleýnamasy

ÝYldyzlar näme diýýär?
SalamNews