Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

19-njy martyň täleýnamasy

SalamNews
Täleýnama
19-njy martyň täleýnamasy

Hamal (21.03 — 20.04)

Bu gün öz pikirleriňizi aýtmakdan asla çekinmäň. Sizde dörejek täze ideýalar täze başlangyçlara sebäp bolup biler.

Sowur (21.04 — 20.05)

Bu gün işjeňligiňizi kadaly ýagdaýda saklajak boluň. Juda hysyrdyly işlemegiň ýadawlyga sebäp bolup biljekdigini hem ýadyňyzdan çykarmaň.

Jöwza (21.05 — 21.06)

Sizde täze dörejek energiýa täze döredijilik ukyplaryny ýüze çykarar. Hiç zatdan çekinmäň. Töwekgelçilik ediň. Bu gün «Töwekgeliň işini Taňry oňarar» diýen aýtgy size degişlidir.

Seretan (22.06 — 22.07)

Käbir adamlar bilen gürrüňdeş bolmagyňyz sizi täze başlangyçlara iterer. Bu gün döredijilik taslamasyna badalga bermek üçin ajaýyp pursatlaryň boljakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Eset (23.07 — 23.08)

Bu gün hyzmatdaşlaryňyz bilen düşünişmek aňsat bolar. Pikirleriňiziň, düşünjeleriňiziň deň gelmegi adamlaryň size bolan sylagyny artdyrar.

Sünbüle (24.08 — 23.09)

Bu gün üstünlik gazanmaga ynamyňyz ýokary bolar. Günüň wakalary kerýeraňyza düýpli täsir eder. Şonuň üçin hereketleriňizi oýlanyşykly ediň.

Mizan (24.09 — 23.10)

Bu günki şübheleriň dogry bolup çykanyna haýran galarsyňyz. Emma eliňizdäki maglumatlary düýpli öwrenip, soňra netije çykaryň.

Akrap (24.10 — 22.11)

Bu günki ýüze çykjak kynçylyklar esasan, özüňize aşa ýokary baha berýändigiňiz bilen baglanyşykly bolar. Men-menlik etmegiň öz derejäňi pese gaçyrmakdygyny ýatdan çykarmaň.

Kowus (23.11 — 21.12)

Bu güni tutuşlygyna özüňize bagyş ediň. Özüňize ideg, serenjam ediň, rahatlanmak, ruhuňyzy götermek üçin halaýan pişeleriňiz bilen meşgullanyň.

Jedi (22.12 — 20.01)

Günüň dowamynda gowy duýgulary başdan geçirmegiňiz mümkin. Energiýaňyzy, şatlygyňyzy başgalar bilen paýlaşsaňyz-a, özüňizi iki esse bagtly duýarsyňyz.

Daluw (21.01 — 20.02)

Bu gün size ünsüňizi jemlemek kyn düşer. Şonuň üçin geljekki meýilnamalaryňyz barada kesgitli karar bermäge howlukmaň.

Hut (21.02 —20.03)

Bu günki meseleleriňiz öz-özünden çözüler. Ene-ataňyzyň, ýakyn garyndaşlaryňyzyň kömegi bilen täze üstünliklere ýetersiňiz.

Iň täze habarlar

3-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews

2-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews

1-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews