Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

18-nji noýabryň täleýnamasy

SalamNews
Täleýnama
18-nji noýabryň täleýnamasy

1. Hamal (Guzy 21.03 — 20.04)

Bu gün özüňizi ýokary energiýa we tutanýerli duýup bilersiňiz. Iş taslamalaryňyza ünsi jemläp, maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, howlukmaç hereket edip bilersiňiz, şonuň üçin jikme-jikliklere üns bermek möhümdir. Başgalaryň pikirleri bilen hyzmatdaşlyk etmek we olara baha bermek, üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi artdyryp biler. Şol bir wagtyň özünde, bedenterbiýe üçin wagt sarp etmek we saglygyňyza ideg etmek energiýaňyzy artdyryp biler.

2. Sowur (Öküzçe 21.04 — 20.05)

Emosional deňagramlylygy tapyp, özüňize wagt sarp etmek isleýärsiňiz. Öýüňizde rahatlyk tapmak üçin maşgalaňyz we ýakynlaryňyz bilen wagt geçirmek möhümdir. Özüňize has gowy düşünmek we içki güýjüňizi açmak üçin wagt sarp edip bilersiňiz. Döredijilik taslamalaryna ýa-da güýmenjelerine ýüzlenmek hem size bagt getirip biler. Açyk aragatnaşyk we gatnaşyklarda düşünişmek ýakynlaryňyz bilen has ýakyn gatnaşyk gurmaga kömek edip biler.

3. Jöwza (Ekizekler 21.05 — 21.06)

Akyl taýdan işjeň we bilesigeliji bolup bilersiňiz. Täze maglumat almak we aragatnaşyk endikleriňizi ulanmak isläp bilersiňiz. Aragatnaşyk endikleriňizi iş taslamalaryny ýa-da şahsy maksatlaryňyzy öňe sürmek üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, ýakyn töweregiňizdäki adamlar bilen has köp wagt geçirmek we emosional zerurlyklaryny goldamak mümkinçiligiňiz bolup biler. Aragatnaşyk endikleriňiziň kömegi bilen gatnaşyklaryňyzy güýçlendirip bilersiňiz.

4. Seretan (Leňňeç 22.06 — 22.07)

Bu gün emosional deňagramlylygy saklamak we ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzy berkitmek isleýärsiňiz. Maşgala we öý meselelerine ünsi jemlemek üçin ajaýyp pursat. Özüňizi has gowy duýmak we içki rahatlygy tapmak üçin meditasiýa ýa-da dynç alyş usullaryny synap bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, şahsy maksatlaryňyzy gözden geçirip, özüňizi hasam ösdürmäge mümkinçilik bar. Gatnaşyklarda duýga düşünmek we duýgudaşlyk ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzy berkidip biler.

5. Eset (Ýolbars 23.07 — 23.08)

Özüňize ýokary ynam we ünsi çekmek islegi bar. Işewürlik taslamalaryňyzy görkezmek we ýolbaşçylyk wezipesini ýerine ýetirmek üçin iň amatly pursat. Özüňizi beýan etmek we başgalara ylham bermek üçin mümkinçilikler döräp biler. Şol bir wagtyň özünde, sosial çärelere gatnaşmak we dostlaryňyz bilen hezil etmek isläp bilersiňiz. Açyk aragatnaşyk we gatnaşyklardaky özüni alyp barşyňyza düşünmek, ýakynlaryňyz bilen has berk baglanyşyk gurmaga kömek edip biler.

6. Sünbüle (Gyz 24.08 — 23.09)

Bu gün işiňizi we gündelik jogapkärçiligiňizi tertiplemek we netijeliligi ýokarlandyrmak isläp bilersiňiz. Jikme-jikliklere üns berip, gündelik işiňizi optimizirläp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde saglygyňyza ideg etmek we gowy iýmek energiýaňyzy artdyryp biler. Özüňizi has gowy duýmak we içki rahatlygy tapmak üçin meditasiýa ýa-da ýoga ýaly dynç alyş usullaryny synap bilersiňiz. 

7. Mizan (Terezi 24.09 — 23.10)

Gatnaşyklarda deňagramlylygy dikeltmegiň wagty geldi. Işewür hyzmatdaşlygyňyzy güýçlendirmek ýa-da şahsy gatnaşyklaryňyzy çuňlaşdyrmak üçin mümkinçilikler hödürleýär. Dogruçyl aragatnaşyk we düşünişmek gatnaşyklaryňyzy güýçlendirip biler. Deňlik we adalat meselelerine ünsi jemlemek, ylalaşykda bolmak möhümdir. Gatnaşyklarda deňagramlylygy saklap, bagt tapyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, çeper ýa-da estetiki taslamalara ýüzlenmek üçin amatly döwür.

8. Akrap (Içýan 24.10 — 22.11)

Gizlin zehinleriňizi tapmak we şahsy ösüş üçin wagt sarp etmek islegiňiz bolup biler. Özüňize has gowy düşünmek we içki güýjüňizi ulanmak üçin ajaýyp gün. Çuňňur pikirlenmek we gözleg ukybyňyz sebäpli täze maglumatlary gazanyp bilersiňiz. Gizlin taslamalaryň üstünde işlemäge we syrlary çözmäge höwesli bolup bilersiňiz. Içki deňagramlylygy saklamak we duýgy taýdan güýçli bolmak üçin meditasiýa ýa-da dynç alyş usullaryny synap görmek peýdaly bolup biler.

9. Kowus (Keman 23.11 — 21.12)

Jemgyýetçilik gatnaşyklaryňyzy berkitmek we dostlaryňyz bilen ýakymly wagt geçirmek isläp bilersiňiz. Toparlaýyn çärelere gatnaşmak we täze adamlar bilen tanyşmak üçin ajaýyp gün. Adamlar bilen aragatnaşyk gurmak ukybyňyz sebäpli gatnaşyklaryňyzy güýçlendirip bilersiňiz. Dostlaryňyza goldaw bermek we olaryň taslamalaryna goşant goşmak sizi begendirip biler. Şeýle hem, geljek üçin meýilnamalaryňyzy gözden geçirip, maksatlaryňyzy kesgitlemegiň wagty geldi.

10. Jedi (Owlak 22.12 — 20.01)

Karýeradaky maksatlaryňyzy gözden geçirmäge we hünär meýilnamalaryňyzy öňe sürmäge mümkinçilik bar. Işewürlik taslamalaryňyza ünsi jemläp, üstünlik gazanyp bilersiňiz. Güýjüňizi işiňize gönükdirmek üçin amatly pursat. Karýeraňyzda has köp jogapkärçilik almak ýa-da täze taslamalara ýolbaşçylyk etmek üçin mümkinçilikler döräp biler. Şeýle hem uzak möhletli maliýe maksatlaryňyzy gözden geçirmek we tygşytlamak we maýa goýmak meselesine üns bermek möhümdir.

11. Daluw (Gowa 21.01 — 20.02)

Döredijilik taslamalary üçin ylhamdan doly gün bolup biler. Öz hyýalyňyzy ulanyp özüňizi beýan ediň. Aragatnaşyk endikleriňiz bilen başgalara ylham bermek mümkinçiligiňiz bar. Çeper ýa-da medeni çärelere gatnaşmak we täze pikirleri öwrenmek üçin ajaýyp pursat. Şol bir wagtyň özünde, dostlaryňyz bilen wagt geçirip, jemgyýetçilik gatnaşyklaryňyzy giňeltmek isläp bilersiňiz. Öňdebaryjy topar taslamalary we adamlara maslahat bermek sizi kanagatlandyryp biler.

12. Hut (Balyk 21.02 —20.03)

Içki rahatlygy tapmagyň wagty geldi. Meditasiýa we dynç alyş çäreleri size kömek edip biler. Emosional deňagramlylygy saklamak möhümdir, şonuň üçin özüňize üns beriň. Içki syýahatyňyza ünsi jemläp, şahsy ösüş üçin wagt sarp edip bilersiňiz. Arzuwlaryňyza we içki duýgyňyza has köp üns bermek size ýol görkezip biler. Şol bir wagtyň özünde, gatnaşyklarda duýgudaşlyk we düşünişmek, ýakynlaryňyz bilen has ýakyn gatnaşyk gurmaga kömek edip biler.

 

 

Iň täze habarlar

3-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews

2-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews

1-nji dekabryň täleýnamasy

Ýyldyzlar näme diýýär?
SalamNews