Sazlamalar

Diller

TM

Serdar Berdimuhamedow Katarda FIFA-nyň prezidenti Infantino bilen duşuşdy

SalamNews
Syýasat / Syýasy wakalar
Serdar Berdimuhamedow Katarda FIFA-nyň prezidenti Infantino bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Katar Döwletinde saparda bolup, Futbol boýunça dünýä çempionatynyň oýunlarynyň birinde myhman bolan Prezident Serdar Berdimuhamedow «Halifa» stadionynyň hormatly myhmanlar üçin niýetlenen ýörite ýerinde Futbol assosiasiýalarynyň halkara federasiýasynyň — FIFA-nyň prezidenti Janni Infantinony mübärekledi.

FIFA-nyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň şu saparynyň sport ulgamynda, aýratyn-da, futbol babatda halkara derejedäki gatnaşyklary ösdürmekde ähmiýetini belledi. Türkmenistanda sport we Olimpiýa hereketiniň giňden ösdürilýändigine üns çekilip, sportuň futbol görnüşini giňden ýaýbaňlandyrmak ugrunda halkara derejede tagallalary birleşdirmekde FIFA-nyň ýardam bermeginiň aýratyn ähmiýeti nygtaldy.

Döwlet Baştutany hem-de FIFA-nyň prezidenti birek-birege päk niýetli arzuwlaryny aýdyp, ýadygärlik surata düşdüler.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Koreýa Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

26-njy ýanwarda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Begenç Durdyýew bilen duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ilçihanada bolan wakany ýazgarýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgarýar.
SalamNews

«Mekan» köşgünde Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün — 28-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi.
SalamNews