Sazlamalar

Diller

TM

Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

SalamNews
Syýasat / Syýasy wakalar
president.az
Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň daşary işler ministrini kabul etdi

Şu gün — 5-nji dekabrda Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew sapar bilen baran Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowy kabul etdi. Bu barada Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentiniň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň daşary işler ministri Prezident Ilham Alyýewe Türkmenistanyň Prezidentiniň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň mähirli salamyny ýetirdi. Öz gezeginde, Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Alyýew özüniň hoşniýetli sözlerini Prezident Serdar Berdimuhamedowa we Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa ýetirmegi haýyş etdi.

Azerbaýjanyň Prezidentiniň we Türkmenistanyň daşary işler ministriniň arasyndaky gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky dost-doganlyga esaslanýan gatnaşyklaryň dürli ugurlarda, hususan-da, ykdysady, ulag we ynsanperwer ugurlarda üstünlikli ösdürilýändigi bellendi. Prezident Ilham Alyýewiň şu ýylda Türkmenistana boljak saparynyň we onuň çäginde Türkmenistanyň Prezidenti we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy bilen geçiriljek duşuşyklarynyň özara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmekde ähmiýetli boljakdygy nygtaldy.

Şeýle hem duşuşygyň barşynda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça özara pikirler alşyldy.

Iň täze habarlar