Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

25-nji maý: Serdar Berdimuhamedow uçurymlary «Soňky jaň» dabarasy bilen gutlady

SalamNews
Syýasat / Syýasy wakalar
25-nji maý: Serdar Berdimuhamedow uçurymlary «Soňky jaň» dabarasy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow 25-nji maý mynasybetli türkmenistanly ähli uçurymlara we mugallymlara Gutlag iberdi.

Hususan-da, döwlet Baştutany: «Ylym we bilim jemgyýetiň hem-de döwletiň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşini üpjün etmegiň berk binýadydyr. Şoňa görä-de, biz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şöhratly 30 ýylynyň dowamynda ylym, bilim ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak we kämilleşdirmek ugrunda gazanylan oňyn tejribelerden, şeýle hem «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» kesgitlenen wezipelerden ugur alyp, giň gerimli bilim özgertmelerimizi dowam edýäris. Şu maksat bilen ylmy-tehniki ösüşlere, iň täze tehnologiýalara, öňdebaryjy innowasiýalara daýanyp, bagtyýar ýaşlarymyzyň ýokary derejede bilim almaklary, saýlan hünärleriniň eýeleri bolmaklary, watançylygyň hem-de ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelenmekleri üçin giň mümkinçilikleri döredýäris» diýip nygtady.

Bellenişi ýaly, biz parahatçylyk söýüjilik, dost-doganlyk ýörelgelerimizi mynasyp dowam etdirip, Uzak Gündogar, Aziýa we Ýuwaş umman sebitleriniň, Orta we Ýakyn Gündogar, Ýewropa we Amerika döwletleriniň iri ylym we bilim merkezleri, halkara hem-de sebit guramalary bilen hyzmatdaşlygy yzygiderli pugtalandyrýarys. Nesip bolsa, 2022-2023-nji okuw ýylyndan Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek ÝUNESKO kafedralary hereket edip başlar, orta mekdeplerimiziň birnäçesi bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine giriziler.

«Sizi «Soňky jaň» dabarasy we okuwyňyzy üstünlikli tamamlamagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýaryn» diýip jemlemek bilen, döwlet Baştutany öz Gutlagynda iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.

Iň täze habarlar

Gazak Lideri sapar bilen Türkmenistana geler

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew 29-njy iýunda geçiriljek Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geler. Bu barada kazinform.kz habar berýär.
SalamNews

Türkmen wekiliýeti Wýetnamda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 27-nji iýuny 1-nji iýuly aralygynda Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.
SalamNews

Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitiniň maksatnamasy taýýarlandy

24-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Aşgabatda 29-njy iýunda geçirilmegi meýilleşdirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitini geçirmegiň maksatnamasyny döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi.
SalamNews