Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Prezident Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly harby ady dakyldy

SalamNews
Syýasat / Resmi habarlar
Prezident Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly harby ady dakyldy

Türkmenistanyň Mejlisiniň 26-njy ýanwarda çykaran Karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakyldy.

Bu Karar Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda kabul edildi.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Ýaponiýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

23-nji martda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow bilen Ýaponiýanyň daşary işler boýunça döwlet ministri Kenji Ýamadanyň arasynda duşuşyk geçirildi.
SalamNews

Daşary ýurtlardaky ildeşlerimiziň saýlawlar boýunça öňünden ses bermekleri dowam edýär

Ýurdumyzyň daşary ýurtlarda ýerleşýän diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynda Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär.
SalamNews

Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellendi

«Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.
SalamNews