Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan we ÝHHG bilelikde bitarap ýurtlaryň goşandyna bagyşlanan çäre geçirerler

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Türkmenistan we ÝHHG bilelikde bitarap ýurtlaryň goşandyna bagyşlanan çäre geçirerler

26-njy ýanwarda Türkmenistanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) ýanyndaky wekiliýetiniň ýolbaşçysy Guramanyň Parlament assambleýasynyň prezidenti Margareta Sederfelt bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda guramanyň gün tertibindäki meseleler, şeýle hem Aşgabat şäherinde «ÝHHG-niň çäginde Ýewropa we Ýewraziýa giňişliginde howpsuzlygy, durnuklylygy we gepleşikleri güýçlendirmek babatda bitarap ýurtlaryň goşandy» atly çäräni geçirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň ýolbaşçysyna ýurdumyzyň durmuşynda bolup geçýän özgerişler, şol sanda oňyn Bitaraplyga esaslanýan daşary syýasatymyz we ykdysady özgertmelerimiz barada giňişleýin maglumat berildi.

Özara gepleşigiň dowamynda taraplar Türkmenistanyň Mejlisi bilen ÝHHG-niň Parlament assambleýasynyň mejlisiniň arasyndaky gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak we umumy maksatlara ýetmek üçin edilýän tagallalary birleşdirmek barada ylalaşdylar.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Ýaponiýanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

23-nji martda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow bilen Ýaponiýanyň daşary işler boýunça döwlet ministri Kenji Ýamadanyň arasynda duşuşyk geçirildi.
SalamNews

Daşary ýurtlardaky ildeşlerimiziň saýlawlar boýunça öňünden ses bermekleri dowam edýär

Ýurdumyzyň daşary ýurtlarda ýerleşýän diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynda Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär.
SalamNews

Arkadag şäheri üçin döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk ýagdaýy bellendi

«Arkadag şäheri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny güýje girdi.
SalamNews