Sazlamalar

Diller

TM

Dubaýda Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasy boldy

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Dubaýda Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasy boldy

Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Dubaýda geçirilen Bütindünýä howa forumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

«Dubai EXPO Center» binasynda geçirilen Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed Bin Zaýed Al-Nahaýýan we Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş çykyş etdi.

Soňra Ählumumy forum plenar mejlisler görnüşinde işini dowam eder. Ählumumy howa forumynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow çykyş edip, maslahatyň gün tertibiniň meseleleri boýunça ýurdumyzyň garaýyşlaryny beýan eder.

Şeýlelikde, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Ählumumy howa forumyna gatnaşmagy Bitarap Türkmenistanyň dünýä bileleşiginiň öňünde öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ygrarlydygyny ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi. Çünki, Ýer biziň umumy öýümizdir. Biz ony geljekki nesiller üçin aýawly saklamalydyrys. Ýurdumyz örän wajyp wezipeleri çözmekde halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam bermäge çalşyp, ylalaşykly bilelikdäki hereketleri pugtalandyrmaga anyk goşandyny goşýar. Tutuş adamzadyň geljegi bolsa şol hereketlere baglydyr.

Iň täze habarlar

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün — 26-njy fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowanyň ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, Ilçi J.MakGregor bilen duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Owganystanyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdürilmegi bilen baglanyşykly köp sanly meselelere seretdiler.
SalamNews

Dostlukly hyzmatdaşlygyň netijeleri

Şu gün — 26-njy fewralda Katar Döwletine iş sapary bilen baran türkmen wekiliýetiniň agzalary bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew bilen Katar döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Diplomatiýa institutynyň direktory, jenap Abdulaziz bin Muhammed al-Horryň arasynda duşuşyk geçirildi.
SalamNews