Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

D.Gulmanowanyň Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun bilen duşuşygy geçirildi

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
D.Gulmanowanyň Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun bilen duşuşygy geçirildi

Şu gün — 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri Han Dok Sun bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda D.Gulmanowa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we geljekki mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar.

Söwda we ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk hem ösdürilmegi bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmagyň çäginde Koreýanyň Premýer-ministri öňdebaryjy koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanyň nebit-gaz we nebithimiýa taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşmaga gyzyklanma bildirýändiklerini nygtady.

Şol bir wagtyň özünde, ýurtlarymyzyň arasynda döredilen işjeň parlamentara hyzmatdaşlygyň özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryndan biridigi nygtaldy.

Iň täze habarlar

Türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Duşuşykda ilçi Gismat Fuzuli ogly Gozalow ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy.
SalamNews

Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredow Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky täze bellenen ilçisi Beata Peksanyň ynanç hatlarynyň nusgalaryny kabul etdi.
SalamNews

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Germaniýanyň Federal Daşary işler ministrliginiň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanda nemes dilini öwretmek babatynda özara gatnaşyklary güýçlendirmek barada pikirler beýan edildi
SalamNews