Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen dzýudoçylary ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň iki medalyny gazandylar

SalamNews
Sport / Başa-baş söweş
Türkmen dzýudoçylary ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatynyň iki medalyny gazandylar

16 — 19-njy noýabrda Daşkendiň «Alpomiş» sport toplumynda düzýudo boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionaty geçirilýär. Ajaýyp sport ýaryşy 15 ýurtdan 350-den gowrak türgeni bir ýere jemledi.

Türkmen türgenleri medallaryň ikisine eýe çykmagyň hötdesinden geldiler. Olar kümüş we bürünç medallardyr.

Kümüş medala eýe bolmak ýaşlaryň ýaryşyna çykan pälwanymyz Nuriýa Pardaýewa miýesser etdi. Lebap welaýatynyň Köpetdag etrabyndaky 20-nji orta mekdebiň okuwçysy 40 kilogram agram derejesinde göreş düşekçesine çykdy. Göreş wagtyndaky tehnikasy, durnuklylygy hem-de netijeleri gysga wagtda kabul etmek ukyby onuň kümüş medala eýe bolmagyny şertlendirdi.

Bürünç medala bolsa türkmen ýygyndysyna 50 kilograma çenli agram derejesinde wekilçilik eden Behruz Bahriddinow mynasyp boldy. «Olimp» orta sport mekdebiniň okuwçysy ussatlygyň ýokary derejesini görkezmegi başardy hem-de bürünç medala uzaýan ýoldaky garşydaşlaryndan üstün çykmagyň hötdesinden geldi.  

Dzýudo boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionaty şu gün — 19-njy noýabrda tamamlanar.

Iň täze habarlar

«Al Hilal» «Al Nassrdan» üstün çykdy, Ronaldunyň goly hasaba alynmady

Saud Arabystanynyň çempionatynda 15-nji tapgyrda 2 öňdebaryjy klub duşuşdy.
SalamNews

Ýeňşe uzaýan ýolda ahyrky ädim: «Arkadag» topary wagtyndan öň Türkmenistanyň çempiony bolup biler

Ertir Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 23-nji tapgyrynyň çäginde geçiriljek «Arkadag» we «Altyn Asyr» futbol toparlarynyň duşuşygy Türkmenistanyň nobatdaky çempionyny kesgitläp biler.
SalamNews

Şu gün agşam EURO 2024-iň bijeleri çekilýär

Şu gün agşam geljek ýyl Germaniýada geçiriljek futbol boýunça 17-nji Ýewropa çempionatynyň bije çekiliş dabarasy geçiriler.
SalamNews