Şu gün
Aşgabat
20.6 °C
Ertir
Aşgabat
23.0 °C
Birigün
Aşgabat
22.0 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
20.6 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Iki ýeňilmezek boksçy Meýwezer bilen Mur 14-nji maýda duşuşyk geçirýär

SalamNews
Sport / Başa-baş söweş
Iki ýeňilmezek boksçy Meýwezer bilen Mur 14-nji maýda duşuşyk geçirýär

Iki ýeňilmezek boksçy Floýd Meýwezer bilen Don Mur 14-nji maýda özara tutluşyk geçirer. «Global Titans» bäsleşiginiň çäginde guraljak bu şou, görkezme duşuşygy BAE-niň Dubaý şäherindäki meşhur «Burj Al-Arab» myhmanhanasynyň iň ýokarsynda, dikuçar gonýan meýdançada, halk arasynda «Parus» diýilýän ýerde geçiriler. Şouň çäginde UFC-niň ozalky çempiony Anderson Silwa bilen braziliýaly MMA söweşijisi Bruno Maçadonyň arasynda-da boks tutluşygyny guralar.

Boks karýerasyny ýeňlişsiz tamamlan Floýd Meýwezer geçiren 50 duşuşygyndaky 50 ýeňşiniň 27-sini nokaut bilen gazandy. Görkezme çykyşyndaky garşydaşy Mur hem ýeňlişsiz bolup, ol 18 duşuşygynda 17 gezek bäsdeşlerinden rüstem çykmagy başardy. Ol bir gezek hem deňme-deň netije görkezdi.

Don metbugat ýygnagynda: «Şeýle çärä gatnaşýandygym üçin men örän şat. Sebäbi men hem edil Floýd ýaly Rojer Floýddan tälim aldym. Şol sebäpli Floýda kynçylyk döredip bilerin. Men howply Don Muruň kimdigini görkezmek isleýärin. Floýdyň ejiz taraplaryny görkezmek üçin köp türgenleşik geçdim. Bu meniň üçin pursat. Wagty geldi. Floýd ýeňilmezek däl. Islendik adam hem ýeňlip biler» diýen beýanat bilen çykyş etdi.

Aslynda, Meýwezer bilen Mur öňem duşuşyk geçirmelidiler. Ikisi ýetginjek ýyllarynda Miçiganda geçirilen ýaryşda geljekki Olimpiýa bürünç medalynyň ýeňijisi Meýwezer bäsdeşsiz galypdy. Ýöne şonda Mura has meşhur biri bilen ringe çykmak teklip edilipdi. Emma duşuşyk geçirilmedi.

Bu barada Mur «The Sun» gazetine beren beýanatynda: «Ikimiz duşuşyk geçirmedik. Ýöne kakasy, umuman, maşgalasy şol ýere gelipdi. Şol wakalar ýadyma düşýär. Aslynda, biziň hekaýamyz hem şol pursatda başlapdy» diýýär.    

Iň täze habarlar

«Liwerpul» — «Real Madrid» finaly barada gyzykly maglumatlar, täsin statistikalar

UEFA-nyň iň uly klub ýaryşynyň Çempionlar Ligasynyň 30-njy, umumylykda-da 67-nji çempiony ertir belli bolar. Parižiň golaýyndaky Sen-Deni şäherçesindäki «Stad de Frans» stadionynda oýnaljak finalda Angliýanyň «Liwerpuly» bilen Ispaniýanyň «Real Madridi» duşuşar. Şenbe güni Aşgabat wagty bilen 28-nji maýdan 29-njy maýa geçilýän gije 00:00-da başlanjak oýna fransiýaly Klemen Turpen eminlik eder. Duşuşygy onlarça teleýaýlym göni ýaýlymda görkezer.
SalamNews

Ýewropa futbol hepdeliginiň çäginde maýyplaryň arasynda mini futbol boýunça duşuşyk geçirildi

Şu gün — 27-nji maýda Aşgabat sport toplumynda Ýewropa futbol hepdeliginiň çäginde maýyp adamlaryň arasynda sportuň mini futbol (5x5) görnüşi boýunça duşuşyk geçirildi. Ony Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi we Türkmenistanyň Ýörite Olimpiada Milli merkezi gurady.
SalamNews

Çagalaryň arasynda futbol ýaryşlaryna badalga berildi

Şu gün — 27-nji maýda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň, Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň hem-de «Salam» hojalyk jemgyýetiniň bilelikde guramagynda çagalaryň arasynda futbol boýunça ýaryşlara badalga berildi.
SalamNews