Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanlylar Birleşen Arap Emirliklerine hiç hili çäklendirmesiz baryp bilerler

SalamNews
Jemgyýet / Syýahatçylyk
atorus.ru
Türkmenistanlylar Birleşen Arap Emirliklerine hiç hili çäklendirmesiz baryp bilerler

8-nji noýabrdan daşary ýurtly syýahatçylaryň, şol sanda türkmenistanlylaryň Birleşen Arap Emirliklerine barmaklary üçin ähli çäklendirmeler aradan aýryldy.

— Indi Dubaý we Abu-Dabi şäherlerine barmak üçin PZR test barlagyny we sanjym alandygy baradaky resminamalary görkezmek zerurlygy aradan aýryldy — diýip, Russiýanyň syýahatçylyk assosiasiýasy habar berýär.

«Türkmenistan» awiakompaniýasy hepdäniň duşenbe we çarşenbe günleri Dubaý şäherine yzygiderli uçar gatnawlaryny ýerine ýetirýär. Duşenbe gününde uçar 19:10-da Aşgabadyň Halkara howa menzilinden uçup, Dubaýa ýerli wagt bilen 20:40-da barýar. Çarşenbe günlerinde uçar 07:55-de Aşgabatdan ugrap, Dubaýa 09:25-de barýar.

Ýakyn wagtda Birleşen Arap Emirlikleriniň degişli awiakompaniýasy hem Türkmenistana yzygiderli uçar gatnawlaryny dikeltmegi meýilleşdirýär.

Iň täze habarlar

Hindistanda 250-den gowrak titanozawr ýumurtgasy tapyldy

Paleontolog Harşa Dhimanyň ýolbaşçylygyndaky hindi paleontologlar topary Hindistanyň Dhar etrabynda titanozawr ýumurtgalaryny tapdy.
SalamNews

Peris Hiltonyň ilkinji perzendi dünýä indi

Meşhur aktrisa we model Peris Hilton bilen onuň adamsy Karter Reum ilkinji gezek ene-ata bolmak bagtyna eýe boldular.
SalamNews

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.
SalamNews