Sazlamalar

Diller

TM

Maýýalaryň gadymy şäheriniň täze galyndylary ýüze çykaryldy

SalamNews
Jemgyýet / Syýahatçylyk
Maýýalaryň gadymy şäheriniň täze galyndylary ýüze çykaryldy

Maýýalaryň döwletiniň çägindäki ilkinji arheologik barlaglar 100 ýyldan hem öň başlanypdy. Bu ägirt uly şäher amerikan arheology we botanigi Saýrus Landelli tarapyndan 1931-nji ýylda tapylypdyr.

Maýýalaryň gadymy şäheriniň täze galyndylary ýüze çykaryldy

Kosmosdan düşürilen suratlar boýunça geçirilen barlaglar maýýalaryň bu ajaýyp şäheriniň meýdanynyň has uludygyny we azyndan 20 inedördül kilometre ýetýändigini tassyklaýar. Alymlar maýýalaryň entek üsti açylmadyk binalarynyň hem bardygyny we olaryň biri-birine örän ýakyn ýerleşýändigini anykladylar.

Kalakmul şäheriniň meýdany we ajaýyp gurluşygy häzir hem arheologlary haýrana goýýar. Bu ýeriň suw ulgamy, terrasalary, diwarlarydyr beketleri maýýa halkynda ajaýyp binagärleriň bolandygyny görkezýär.

Maýýalaryň gadymy şäheriniň täze galyndylary ýüze çykaryldy
Maýýalaryň gadymy şäheriniň täze galyndylary ýüze çykaryldy

Iň täze habarlar

Hindistanda 250-den gowrak titanozawr ýumurtgasy tapyldy

Paleontolog Harşa Dhimanyň ýolbaşçylygyndaky hindi paleontologlar topary Hindistanyň Dhar etrabynda titanozawr ýumurtgalaryny tapdy.
SalamNews

Peris Hiltonyň ilkinji perzendi dünýä indi

Meşhur aktrisa we model Peris Hilton bilen onuň adamsy Karter Reum ilkinji gezek ene-ata bolmak bagtyna eýe boldular.
SalamNews

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.
SalamNews