Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Hyzmatdaşlygyň täze ýollary: Türkmenistanyň zenan telekeçileri Bişkekdäki foruma gatnaşýar

SalamNews
Jemgyýet

WED 2023 Bütindünýä telekeçilik gününiň çäginde Bişkekde (Gyrgyzystan) «Hyzmatdaşlygyň täze taraplary» atly Milli forum başlandy. Bu baýramçylyk Gyrgyzystanda 2015-nji ýyldan bäri bellenilip gelinýär.

Hyzmatdaşlygyň täze ýollary: Türkmenistanyň zenan telekeçileri Bişkekdäki foruma gatnaşýar

Bu ýyl forum Hyatt Regency myhmanhanasynda dürli ýurtlardan, şeýle hem Türkmenistandan  200-den gowrak myhmanyň gatnaşmagynda geçirilýär.

Hyzmatdaşlygyň täze ýollary: Türkmenistanyň zenan telekeçileri Bişkekdäki foruma gatnaşýar

Bu çärä ýurdumyzdan Täjigül Gurbanowa, Jeren Gurbanowa, Anna Saparowa, Kümüş Baýmyradowa, Şasenem Garlyýewa, Maýa Kemjäýewa, Şeker Aknyýazowa we Leýla Haýydowa ýaly döredijilik zenanlary, telekeçiler wekilçilik edýärler.

Forumda Gyrgyzystanyň Prezidentiniň administrasiýasynyň, Ykdysadyýet we söwda ministrliginiň, Daşary işler ministrliginiň, şeýle hem halkara hyzmatdaşlar: BMGÖM-iň, USAID-iň, EBRD-niň we Bütindünýä bankynyň wekilleri çykyş edýär.

Hyzmatdaşlygyň täze ýollary: Türkmenistanyň zenan telekeçileri Bişkekdäki foruma gatnaşýar

Çäräniň dowamynda Türkmenistandan gelen telekeçiler we döredijilik zenanlary milli stilde döredilen senetçilik sergisini hem hödürlediler.

 

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews