Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Saud Arabystany Patyşalygynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz

SalamNews
Jemgyýet
Saud Arabystany Patyşalygynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Saud Arabystanynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz. Bu barada «Islam News» habar berýär.

Patyşalygyň raýatlary Özbegistanyň serhedinden geçen pursatyndan başlap 30 gün ýurduň çäginde hereket edip bilerler. Mirziýoýew bu baradaky Karara 16-njy awgustda, ýagny Saud Arabystany Patyşalygyna resmi saparynyň öňüsyrasynda gol çekdi.

Wiza düzgünini ýatyrmak bilen, iki ýurduň işewürleriniň arasyndaky gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak, özara söwda gatnaşyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak meýilleşdirilýär.

Habar berlişine görä, Mirziýoýew Saud Arabystany Patyşalygynyň mirasdüşer şazadasy bilen bolan duşuşygynda saud kompaniýalaryny Özbegistandaky banklary, iri senagat kärhanalaryny hususylaşdyrmak işine gatnaşmaga çagyrdy.

Iň täze habarlar

Maňlaýyňda bar gasyn...

3-nji oktýabrda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Sarpasy belent ýaşulular» atly ýaşululara bagyşlanan eserleriň sergisi açyldy.
SalamNews

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».