Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

TMCELL «Oraza» atly USSD hyzmatyny ýola goýdy

SalamNews
Jemgyýet
TMCELL «Oraza» atly USSD hyzmatyny ýola goýdy

«Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Oraza aýy mynasybetli, täze «Oraza» atly USSD hyzmatyny ýola goýdy.

Agyz beklenýän we açylýan wagtlary tölegsiz USSD menýusynyň üsti bilen «Oraza» hyzmatyndan peýdalanyp, anyklap bilersiňiz.

Hyzmatdan peýdalanmak üçin, aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza giriziň:

*0870*1# — Ahal welaýaty we Aşgabat şäheri üçin;

*0870*2# — Balkan welaýaty üçin;

*0870*3# — Daşoguz welaýaty üçin;

*0870*4# — Mary welaýaty üçin;

*0870*5# — Lebap welaýaty üçin.

Orazalaryňyz kabul bolsun, mähriban ildeşler!

Iň täze habarlar

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi.
SalamNews

«Watan» kinokonsert merkezi filmdir multfimleriniň ongünlügini geçirýär

Haýsy multfilmler görkezilýär?
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

Zehinli ýaşlarymyzyň konserti şowhunly geçdi

27-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Watanymyzyň ähli künjeginden ýygnanan zehinli ýetginjekleriň we ýaşlaryň konserti geçirildi.
SalamNews