Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Seýilgähde çagalara «gülki paýlandy»

SalamNews
Jemgyýet

Şu gün paýtagtymyzdaky «Aşgabat» seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda baýramçylyk konserti geçirildi. Konserwatoriýanyň talyplarynyň, körpeleriň joşgunly çykyşlarydyr tanslary çagalara «gülki paýlady».

Çagalar konsertinde dürli oýunlar, sazlary bilmek, karaoke boýunça bäsleşikler, sorag-jogap alyşmalar hem-de wäşiler toparlarynyň çykyşlary has-da täsirli boldy. Has işjeňlik görkezen çagalara ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.

Iň täze habarlar

Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy geçirildi

Şu gün — 27-nji iýunda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli paýtagtymyzyň Magtymguly Pyragy seýilgähinde gül goýmak dabarasy geçirildi.
SalamNews

Magtymgulynyň söýgülisi Meňlä gowşuryp bilmedik kümüş ýüzügi

Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň onuň dogduk mekany Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez obasyndaky bölümi diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem giňden belli. 1983-nji ýylda açylan bu muzeý şahyryň muşdaklarynyň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi.
Meretgylyç Ýagmyrow

Medeniýet hepdeliginiň 5-nji gününiň esasy wakalary haýsylar?

26-njy iýunda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin niýetlenen «Ýaş žurnalist we döwür» atly maslahat geçirildi hem-de «Gadymy Merwe syýahat» atly çagalar surat bäsleşiginiň jemi jemlendi. 
SalamNews