Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Remezan diýerler aýyň ýagşysyn...

SalamNews
Jemgyýet

Yslam dünýäsiniň mukaddes aýy, beýik Magtymgulynyň sözleri bilen aýdylanda, aýlaryň ýagşysy, haýyr-sogabyň hem-de sabyrlylygyň nyşany hasaplanýan Remezan — Oraza aýy ýetip geldi.

Bu mukaddes aýyň öňüsyrasynda birek-birege gury ir-iýmişler, hurmadyr beýleki süýjülikler paýlanyp, ýagşy arzuw-dileg, niýet edilýär.
«Oraza geldi haý bilen,
Bir alaja taý bilen,
Taýym batga batanda,
Çykaryň haý-haý bilen.

Biz–ä sizi baý gördük,
Tüýnügňizde Aý gördük,
Altyn bilen apardyk,
Kümüş bilen gopardyk.
Köp bereniň ogly bolsun,
Az bereniň gyzy bolsun!» diýip, ýaremezan aýdýan çagalar Oraza aýynyň buşlukçylary hasaplanýar.

Şu ýyl Oraza aýynyň 1-i 23-nji marta, hepdäniň penşenbe gününe gabat gelýär.

Gadyr gijesi — 17-nji aprelden 18-nji aprele geçilýän gije.

Baýram namazy 21-nji aprel.

Iň täze habarlar

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar geçirildi

1-nji iýunda BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabara geçirildi.
SalamNews

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan duşuşyk

1-nji iýunda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň bilelikde gurnamagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Sagdyn nesil — röwşen geljek» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi.
SalamNews