Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary ýola goýuldy

SalamNews
Jemgyýet
Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary ýola goýuldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary üçin petekleri satyp başlady. Bu barada awiakompaniýa «SalamNews-a» habar berdi.

Habara görä, 30-njy maýdan Aşgabat — Dubaý ugry boýunça ilkinji yzygiderli howa gatnawy amala aşyrylyp başlanar. Bu ugur boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny her hepdäniň duşenbe güni amala aşyrmak göz öňüne tutulýar. Gatnawyň bir tarapynyň bahasy 6700 manat.

Uçar Aşgabatdan ýerli wagt bilen sagat 12:20-de uçup, Dubaý şäherine ýerli wagt bilen 13:50-de barar. Gaýdyşyn 15:20-de Dubaýdan uçup, 19:00-da Aşgabada geler.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň COVID-19 bilen bagly halkara gatnawlaryň ýolagçylary üçin çäklendirmeleri baradaky maglumatlar bilen web saýtymyzda tanşyp bilersiňiz.

Iň täze habarlar

Magtymguly Pyragynyň ýadygärligine gül goýmak dabarasy geçirildi

Şu gün — 27-nji iýunda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli paýtagtymyzyň Magtymguly Pyragy seýilgähinde gül goýmak dabarasy geçirildi.
SalamNews

Magtymgulynyň söýgülisi Meňlä gowşuryp bilmedik kümüş ýüzügi

Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň onuň dogduk mekany Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez obasyndaky bölümi diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem giňden belli. 1983-nji ýylda açylan bu muzeý şahyryň muşdaklarynyň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi.
Meretgylyç Ýagmyrow

Medeniýet hepdeliginiň 5-nji gününiň esasy wakalary haýsylar?

26-njy iýunda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin niýetlenen «Ýaş žurnalist we döwür» atly maslahat geçirildi hem-de «Gadymy Merwe syýahat» atly çagalar surat bäsleşiginiň jemi jemlendi. 
SalamNews