Sazlamalar

Diller

TM

«Gül perde» dükany ýatylýan otaglar üçin niýetlenen örtgülerini hödürleýär

SalamNews
Jemgyýet

«Gül perde» dükanynyň döredijilik topary müşderilerini begendirmegi yzygiderli dowam edýär. Bu dükan ajaýyp dizaýny, üýtgeşik nagyşly bezegleri bilen tapawutlanýan ýatylýan otaglar üçin niýetlenen örtgüleriniň täze görnüşlerini hödürleýär. Öý dizaýny üçin niýetlenen ähli görnüşli harytlary ünsden düşürmeýän dükanyň ýatylýan otaglara niýetlenen örtgüleri mahmal, atlaz matalaryndan tikilen bolup, özüniň ýumşaklygy we ýakymlylygy bilen tapawutlanýar. Şonuň üçin hem bu örtgüler islendik ýaşdaky adamlaryň göwnüne ýaraýar.

«Gül perde» dükany ýatylýan otaglar üçin niýetlenen örtgülerini hödürleýär

Indi siz «Gül perde» dükanyndan maşgala agzalaryňyz üçin dürli görnüşli düşek örtgülerini sargyt edip bilersiňiz. Bular diňe bir öýleriňize bezeg bolmak bilen çäklenmän, eýsem, ýakynlaryňyzyň jaý toýlary, durmuş toýlary üçin hem sowgatlyk bolup biler.

«Gül perde» dükany ýatylýan otaglar üçin niýetlenen örtgülerini hödürleýär

«Gül perde» dükanynda düşek örtgülerinden başga-da, öňki öndürýän önümleriniň hem täze görnüşleriniň gelenligi barada ozal saýtymyzda habar beripdik. Şeýle hem bu ýerde çagajyklar üçin niýetlenen çaga göterilýänleriň hem ajaýyp görnüşleriniň barlygyny bellemek gerek.

«Gül perde» dükany ýatylýan otaglar üçin niýetlenen örtgülerini hödürleýär

Aşgabatdaky B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükanyndan täze önümlerini sargyt edip bilersiňiz:

Habarlaşmak üçin: +99364115133, +99363007063, 656681.

Instagram: @gul_perde.656681

Iň täze habarlar

Amerikaly sungat ussatlary Türkmenistanda konsert bererler

Daşary ýurtly sungat ussatlary 8 — 15-nji aprel aralygynda Aşgabat we Daşoguz şäherlerinde türkmen toparlary bilen bilelikde çykyş ederler.
SalamNews

«Hünärim bar – hormatym bar»: Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň bäsleşigi jemlendi

«Ak altyn» myhmanhanasynyň restoranynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýalar agentliginde zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda «Hünärim bar – hormatym bar» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.
SalamNews

Şu hepdäniň dowamynda az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty bilen tanyş boluň!
SalamNews