Sazlamalar

Diller

TM

Bazar Şalyýewiň çagalara niýetlenen goşgular kitaby çapdan çykdy

SalamNews
Jemgyýet
Bazar Şalyýewiň çagalara niýetlenen goşgular kitaby çapdan çykdy

Ýakynda şahyr Bazar Şalyýewiň okyjylaryň kitap tekjesini öwüşginlendirjek «Älemgoşar» atly çagalara niýetlenen goşgular kitaby Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edildi.

Şahyryň dördünji kitaby bolan «Älemgoşarda» çagalygyň hezilligi, tebigatyň gözelligi, haýwanat dünýäsi, sport, ak şäherimiz Aşgabat, şeýle-de edep-terbiýe, milli gymmatlyklarymyzyň mukaddesligi dogrusynda körpeleriň dilinde şahyrana beýan edilýär. Çaga dünýäsini baýlaşdyrýan iki ýüze golaý tapmaça kitabyň ähmiýetini has-da artdyrýar. Bazar Şalyýewiň bu goşgulary diňe körpelere däl, uly ýaşly adamlara hem ýylgyryş bagyş edýär.

Kitabyň älemgoşar öwüşginli suratlar bilen bezelmegi-de ünsüňi özüne çekýär. Älemgoşaryň suratyny çekmegi halaýyşlary ýaly, çagalaryň Bazar aganyň «Älemgoşaryny» hem söýüp okajakdyklaryna ynanýarys.

Halypa şahyra bolsa kitaplarynyň yzynyň gür bolmagyny arzuw edýäris.

Iň täze habarlar

Hindistanda 250-den gowrak titanozawr ýumurtgasy tapyldy

Paleontolog Harşa Dhimanyň ýolbaşçylygyndaky hindi paleontologlar topary Hindistanyň Dhar etrabynda titanozawr ýumurtgalaryny tapdy.
SalamNews

Peris Hiltonyň ilkinji perzendi dünýä indi

Meşhur aktrisa we model Peris Hilton bilen onuň adamsy Karter Reum ilkinji gezek ene-ata bolmak bagtyna eýe boldular.
SalamNews

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.
SalamNews