Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabatda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkezilişi geçirildi

SalamNews
Jemgyýet

18 — 20-nji noýabr aralygynda Türkiýäniň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäklerinde «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkeziliş geçirildi. Ol Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň sergiler zalynda guraldy.

Aşgabatda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkezilişi geçirildi

Dabara köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ilçihanalaryň wekilleri, hormatly myhmanlar, Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Aşgabatda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkezilişi geçirildi

Dabaranyň dowamynda çykyş edenler «Taryhyň dowamynda dünýäniň iň möhüm dokma merkezlerine öý eýeçiligi eden Anadolyda görlen ilkinji dokma nusgalary biziň eramyzdan öňki 600-nji ýyllara degişlidir. Aslynda Merkezi Aziýadan Anadola alnyp gidilen dokmaçylyk, Türkmenistan bilen umumy medeniýetlerimiziň iň täsirli elementlerinden biri bolup durýar. Türkmenistanda däp bolan enjamlarda dokalmasy dowam edýän ýerli we tebigy matalar durmuşymyzda giňden ulanylýar» diýip, aýratyn nygtap geçdiler.

Aşgabatda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkezilişi geçirildi

Dabaranyň başynda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly tanyşdyryş filminiň hem-de tanymal modelýerleriniň taýýarlan elde dokalan milli matalaryndan döredilen «Geçmişden geljege: Anadolynyň matalarynda döwrebap moda» atly görkeziliş boldy.

Aşgabatda «Türkiýäniň dokma atlasy» atly sergi we moda görkezilişi geçirildi

Dabaranyň çäginde türk tagamlary we süýjülikleri myhmanlara hödürlenildi.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews