Şu gün
Aşgabat
22 °C
Ertir
Aşgabat
22 °C
Birigün
Aşgabat
22 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
22 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabat toý donuna beslenýär

SalamNews
Jemgyýet

Aşgabat şäheri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk bezeglerine beslenýär. Döwlet Baştutanynyň tabşyryklaryna laýyklykda, öňde boljak dabaralaryň umumymilli ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilmegine hem-de baş şäherimizi baýramçylyk görnüşinde bezemäge uly üns berilýär. Ähli meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek ugrunda taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Mälim bolşy ýaly, 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow Aşgabatda döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly senesini giňden baýram etmäge görülýän taýýarlyk we şanly sene mynasybetli paýtagtymyzyň bezeg işleri barada hasabat berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň baş baýramyna — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna hem-de Dabaraly maslahaty geçirmäge göwnejaý taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Aşgabat toý donuna beslenýär

Iň täze habarlar

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».