Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«dōTERRA» efir ýaglary indi Türkmenistanda

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil
«dōTERRA» efir ýaglary indi Türkmenistanda

Efir ýaglaryny nireden satyn almalydygy hakynda oýlanýan bolsaňyz, ony gözlemek üçin kän wagt ýitirmäň!

«dōTERRA» dünýäniň efir ýagynyň önümçilgi bilen meşgullanýan iň öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolup, biz Türkmenistanyň bazaryna girýändigimize diýseň şatdyrys. Önümleriň giň görnüşlerini hödürlemek bilen, kärhana türkmen alyjylary üçin ýokary hilli efir ýaglaryny saýlamaga ajaýyp mümkinçilikleri açýar.

Kompaniýanyň resmi wekilhanasy ABŞ-da ýerleşýär we synagdan geçen hem-de ýokary hilliligi kepillendirilen ähli önümler Moskwadan satyn alynýar. Kompaniýa müşderilere zerur maglumatlary almagyň rahatlygyny kepillendirip, onlaýn we oflaýn görnüşinde maslahatlary berýär.

Teklip edilýän görnüşleriň hatarynda lawanda, wetiwer, şalfeý muskat, narpyz, kopaýba, kassiýa, arça, tuýa, geran we beýleki köp sanly önümleriň efir ýaglary bar. Kompaniýa saýlamak mümkinçiliklerini giňeltmek üçin täze önümlerini tizden-tiz üpjün etmek işini has-da kämilleşdirmegi meýilleşdirýär.

Efir ýaglary fiziki we emosional saglygy goldamak üçin dürli usullarda ulanylyp bilner. Ony ulanyjynyň tejribesi we isleýän netijeleri bilen baglylykda, ýeke özi ýa-da efir ýagynyň garyndysy hökmünde peýdalanyp bolar. Bu barada has köp maglumat bilmek isleýäňizmi?

Türkmenistandaky «dōTERRA» barada has köp maglumat almak isleseňiz görkezilen salgylardan peýdalanyp bilersiňiz:

Telefon : +99360 191818

«dōTERRA» tarapyndan hödürlenýän önümleri saýlamak mümkinçiligini elden gidermäň we ondan lezzet alyň!

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews