Sazlamalar

Diller

TM

Anjelina Joliniň söýgüli atyry zenan atyry däl

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil
Anjelina Joliniň söýgüli atyry zenan atyry däl

Gözelligi bilen köplere nusga, meşhur aktrisa Anjelina Joli zenan atyrlaryny däl-de, erkek kişilere niýetlenen atyrlary ulanmagy halaýar. Häsiýetiniň agraslygy bilen tapawutlanýan Joliniň iň halaýan atyry, gündogar agaç ysly «Black Bvlgari» atyrydyr.

Aslynda, häzirki zaman parfýumeriýasynyň önümleri garym-gatym diýen ýaly. Şol sebäpli-de, atyr öndürijiler atyr satyn aljaklara atyr çüýşesindäki ýazga seredip däl-de, onuň ysyna baha berip almagy maslahat berýärler. Eger-de, atyryň ysy göwnüňe ýarasa, bolany, satyn alyp, onuň kime niýetlenip öndürilendigine garamazdan arkaýyn sepinibermeli.

Ýeri gelende aýtsak, Anjelina Joliniň zenan atyrlarynyň içinde hem halaýanlary bar. Olar «Histories de Parfums» brendiniň şetdaly, kardamon, bägül, çigildem, şokolad we kofe ysyny özünde saklaýan gündogar ysly «1969» atyrydyr.

Iň täze habarlar

Hindistanda 250-den gowrak titanozawr ýumurtgasy tapyldy

Paleontolog Harşa Dhimanyň ýolbaşçylygyndaky hindi paleontologlar topary Hindistanyň Dhar etrabynda titanozawr ýumurtgalaryny tapdy.
SalamNews

Peris Hiltonyň ilkinji perzendi dünýä indi

Meşhur aktrisa we model Peris Hilton bilen onuň adamsy Karter Reum ilkinji gezek ene-ata bolmak bagtyna eýe boldular.
SalamNews

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.
SalamNews