Şu gün
Aşgabat
-3 °C
Ertir
Aşgabat
-3 °C
Birigün
Aşgabat
-3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-3 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».
Jemgyýet / Medeniýet
Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Şu gün — 1-nji oktýabrda Ýaşulularyň halkara güni ýurdumyzda uly baýramçylyk ruhuna beslendi. Şu mynasybetli Aşgabat şäher häkimliginiň mejlisler zalynda paýtagtymyzyň we onuň etraplarynyň häkimlikleriniň guramagynda «Ýaşulular halkymyzyň görelde mekdebidir» atly baýramçylyk çäresi geçirildi. Oňa il sylagly ýaşulular, kümüş saçly eneler gatnaşdylar.

Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Baýramçylyk çäresinde Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy Amangeldi Orazow, Aşgabat şäherindäki 132-nji orta mekdebiň mugallymy Ogultäç Babaýewa hem-de Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy Atamyrat Myllykow dagy ýurdumyzda ýaşululara goýulýan hormat-sylag, olaryň ýaş nesilleriň arasyndaky orny barada giňişleýin gürrüň etdiler.

Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Dabaranyň çäginde milli gymmatlyklarymyzyň sergisi guralyp, ýurdumyzyň at gazanan bagşysy Merdanguly Baýramowyň, Türkmenistanyň halk artisti Şemşat Hojaýewanyň hem-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň talyplarynyň ýerine ýetirmeginde türkmen halk aýdym-sazlary ýaňlandy.

Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Çäräniň ahyrynda ýaşululara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy.

Baýramçylyk gününde ýaşululara sowgatlar gowşuryldy

Baýramyňyz gutly bolsun, il sylagly ýaşulular!

Iň täze habarlar

Bitaraplygyň simfoniýasy diňleýjilere ruhy lezzet berer

12-nji dekabrda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Bitaraplygyň simfoniýasy» atly konsert agşamy geçiriler.
SalamNews

Fransuz medeniýetini söýüjiler üçin täzelik

Golaýda Aşgabatdaky Fransuz institutynda medeni çykyşlary, ussatlyk sapaklaryny geçirmek üçin teatr, gepleşik klublary açyldy.
SalamNews

Adamlar bilen sögüşmeli däl ýa-da jedelde sögüşmezligiň 4 usuly

Her bir adam ganynyň gyzmagy bilen ýakynlary, ýanýoldaşy, halaşýany, dost-ýarlary bilen söwüşip biler. Şeýle ýagdaýda islendik adam bilen jedelleşen wagtyňyz birnäçe düzgünlere eýerseňiz, gatnaşyklaryňyzy kadaly ýagdaýda saklap bilersiňiz.
SalamNews