Sazlamalar

Diller

TM

Hepdäniň dynç günlerinde Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet
Hepdäniň dynç günlerinde Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Dynç günleri, gündelik aladalardan dynmaga we ýatdan çykmajak pursatlardan lezzet almaga synanyşýan wagtymyzdyr. Özüňizi täsin sungat bilen gurşap alyň, gyzykly teatr oýunlaryny tomaşa ediň ýa-da ýüregiňize ýakyn bolan janly sazlardan lezzet alyň. Sergilere, teatrlara we konsertlere baryp görmek – bu  ýatdan çykmajak pursatlary döretmäge we dynç alyş günlerinde özümizde üýtgeşik täsir galdyrmaga mümkinçilik berýär.

1-nji we 2-nji dekabrda M.Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda kompozitorlar Aram Haçaturýana we Danatar Haýdyrowa bagyşlanan konsertler geçiriler. Maksatnama wokal we saz gurallaryny, şeýle hem orkestriň, horuň, halk ansamblynyň we solistleriniň ýerine ýetiren sazyny öz içine alýar. Konsertlere giriş tölegsiz.

1-nji we 2-nji dekabrda Ýörite çagalar tarapyndan ýerine ýetirilen baýramçylyk konserti «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde bolar. 18: 00-da we 12: 00-da başlaýar. Giriş tölegsiz.

2-nji dekabrda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde ýaş zehinli gitaraçy Selim Gurbansähedowyň konserti geçirilýär. Agşamda Selimiň täze eseriniň ilkinji ýerine ýetirilişi bolar. Giriş biletli.

3-nji dekabrda Döwlet simfoniki orkestri bilen bilelikde Wita Timermane Moryň ýolbaşçylygyndaky Mary çagalar hor toparynyň konserti Mary welaýatynyň Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda bolar. Konsert 17: 00-da başlaýar. Giriş tölegsiz.

3-nji dekabrda Aşgabat şäherinde ýerleşýän Halkara mekdepde «Gyş festiwaly» geçiriler. Çärä gelenler üçin senetçilik ýarmarkasy, janly aýdym-saz, harytlar, çagalara güýmenje meýdançasy, gyzykly oýunlar gurnalar. Mundan başga-da, utuşly petek oýunlary oýnalar. Has giňişleýin okaň.

Türkmenistanyň Suratkeşler Bileleşiginiň Sergi Merkezinde Balkan welaýatynyň suratkeşleriniň çeken suratlarynyň sergisine baryp görüň. Sergi 8-nji dekabra çenli açyk bolar. Giriş tölegsiz.

Mundan başga-da, gülkünç ýa-da dramatiki eserleri halaýanlar üçin ýurduň teatr toparlary aşakdaky çykyşlary taýýarladylar:

A.S.Puşkiniň adyndaky Döwlet rus drama teatry:

 • 01.12.2023ý. «Струны души»  19:00;

 • 02.12.2023ý. «Колобок» 12:00;

 • 02.12.2023ý. «Подставной жених» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Бременские музыканты» 11:00;

 • 03.12.2023ý. «Бременские музыканты» 13:00;

 • 03.12.2023ý. «Одна испанская ночь» 19:00.

Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Syrly sandyk» 19:00;

 • 03.12.2023ý.  «Hazyna»19:00.

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Demir aýal»  19:00;

 • 03.12.2023ý. «Toýmuza gel, toýmuza» 19:00.

Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 01.12.2023ý. «Şadyýan sazandalar» 11:00;

 • 01.12.2023ý. «Kalp tary» 19:00;

 • 02.12.2023ý. «Garaşanym» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Näzli dildarym»  19:00.

Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 01.12.2023ý. «Ygrar ataşy» 19:00;

 • 02.12.2023ý. «Ygrar ataşy» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Ygrar ataşy» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 01.12.2023ý. «Janly gurjaklar» 17:00;

 • 01.12.2023ý. «Çagaly öý bazar» 19:00;

 • 02.12.2023ý. «Towşanjygyň öýi» 17:00;

 • 02.12.2023ý. «Jüýteniň toýy» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Alýaňak»  12:00;

 • 03.12.2023ý. «Alýaňak» 17:00;

 • 03.12.2023ý. «Söýgi bizi halas eder» 19:00.

Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Balkan welaýatynyň Döwlet drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Gülki sowgady» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Gumly gelin» 19:00.

Arkadag şäherindäki  Aman Gulmammedow adyndaky  Döwlet drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Geliň, gülşeliň!» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Geliň, gülşeliň!» 19:00.

Nurmuhammet Andalyp adyndaky Daşoguz welaýatynyň döwlet sazly drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Saňa ýalan maňa çyn» 18:00;

 • 03.12.2023ý. «Gülki agşamy» 18:00.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Lebap welaýatynyň döwlet sazly  drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Ene» 19:00.

Kemine adyndaky Mary welaýatynyň Döwlet drama teatry:

 • 03.12.2023ý. Ýewropa medeniýetiniň Türkmenistandaky günlerine bagyşlanan konsert  19.00.

 Seýtnazar Seýdi adyndaky Lebap welaýatynyň döwlet sazly  drama teatry:

 • 02.12.2023ý. «Aýdym-sazly gülki agşamy» 19:00;

 • 03.12.2023ý. «Ene» 19:00.

Kemine adyndaky Mary welaýatynyň Döwlet drama teatry:

 • 03.12.2023ý. Ýewropa medeniýetiniň Türkmenistandaky günlerine bagyşlanan konsert  19.00.

Iň täze habarlar