Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Daşoguzly mekdep okuwçylary sahna oýunlaryndan lezzet aldylar

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet
Daşoguzly mekdep okuwçylary sahna oýunlaryndan lezzet aldylar

12 — 18-nji martda Türkmen döwlet gurjak teatrynyň döredijilik topary Daşoguz welaýatynyň merkezi şäherindäki hem-de Boldumsaz etrabyndaky orta mekdeplerde okuwçylar üçin sahna oýunlaryny görkezdiler.

7 günlük iş saparynda bolan, 10 sany artistden ybarat döredijilik topary ýaşajyk tomaşaçylar üçin «Janly gurjaklar» atly spektakly ýerine ýetirdiler.

Türkmen döwlet gurjak teatrynyň döredijilik toparynyň bu sapary ýazky dynç alyş möwsüminiň öňüsyrasynda mekdep okuwçylary üçin ajaýyp baýramçylyk sowgady boldy.

Daşoguzly mekdep okuwçylary sahna oýunlaryndan lezzet aldylar

 

Iň täze habarlar

Aşgabatda jaz agşamy geçiriler

27-nji aprelde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygynda jaz konserti geçiriler.
SalamNews

Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyry ugradylar

25-nji marta geçilýän gije Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugradar.
SalamNews

«Aşgabat» seýilgähinde fortepiano sazlarynyň agşamy geçiriler

7-nji aprelde sagat 19:00-da «Aşgabat» seýilgähindäki Medeniýet merkeziniň konsert zalynda fortepiano sazlarynyň agşamy geçiriler.
SalamNews