Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Aýdym bolup, kalba dolduň, Aşgabat!

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet

Düýn — 24-nji maýda «Aşgabat» binasynyň öňünde Aşgabat şäheriniň güni hem-de «Soňky jaň» dabarasy mynasybetli konsert geçirildi.

Ol Türkmenistanyň at gazanan artisti Ilşat Annamämmedowyň «Arkadagly Serdary bar türkmeniň!», Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýewiň «Aşgabat» atly aýdymlary bilen açyldy.

Zylyha Kakaýewa, Amanmyrat Agaýew, Aly Alyýew, Gözel Öwezowa, Döwran Baýmyradow, Gulberdi Jepbarow, Aýna Seýitgulyýewa, Begmyrat Annamyradow, Bägül Maşadowa, Rahman Täçmuhammedow, Gurbanmyrat Nuryýew, Begenç Allaýarow, Meýlis Ýagdyýew, Abas Rasulow ýaly sungat ussatlarynyň aýdymlary, «Aşgabat», «Galkynyş», «Näzli» tans toparlarynyň çykyşlary konserte gelenlere ruhy lezzet bagyşlady. Onda «Aşgabat» orkestri sazandarlyk etdi.

Gözel paýtagtymyzy, ynsan duýgularyny wasp edýän hoş owazlar baýramçylyga ajaýyp sowgat boldy.

Aýdym bolup, kalba dolduň, Aşgabat!

Iň täze habarlar

Magtymgulynyň söýgülisi Meňlä gowşuryp bilmedik kümüş ýüzügi

Beýik türkmen şahyry Magtymguly Pyragynyň muzeýiniň onuň dogduk mekany Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň Gerkez obasyndaky bölümi diňe bir biziň ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem giňden belli. 1983-nji ýylda açylan bu muzeý şahyryň muşdaklarynyň iň bir gelim-gidimli ýerine öwrüldi.
Meretgylyç Ýagmyrow

Medeniýet hepdeliginiň 5-nji gününiň esasy wakalary haýsylar?

26-njy iýunda Mary welaýatynda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri üçin niýetlenen «Ýaş žurnalist we döwür» atly maslahat geçirildi hem-de «Gadymy Merwe syýahat» atly çagalar surat bäsleşiginiň jemi jemlendi. 
SalamNews

Türkmenistanyň Prezidenti Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününi gutlady

Gutlagda bu toýuň türkmen halkynyň akyldar şahyryna goýýan belent hormat-sarpasynyň, dünýä ýüzündäki abraý-mertebesiniň näderejede belentdiginiň aýdyň subutnamasyna öwrüljekdigine ynam bildirilýär.
SalamNews