Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Ýurdumyzyň howa maglumaty

SalamNews
Jemgyýet / Ekologiýa
Ýurdumyzyň howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumatyny dykgatyňyza ýetirýäris.

Balkan welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6… +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +16… +21 gradus, welaýatyň kenarýaka etraplarynda +18... +27 gradus maýyl bolar.

Ahal welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda az-kem ýagyş ýagar. Howa gijelerine +6… +11 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15… +20 gradusdan +22... +28 gradus aralygynda maýyl bolar.

Mary welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +5… +10 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +17… +22 gradus aralygynda, hepdäniň dynç alyş günleri gündizlerine +28 gradusa çenli, gijelerine +15 gradusa çenli maýyl bolar.

Lebap welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +5… +10 gradus aralygynda, gündizlerine +18… +23 gradus aralygynda, hepdäniň dynç alyş günleri gündizlerine +27 gradusa çenli, gijelerine +16 gradusa çenli maýyl bolar.

Daşoguz welaýatynda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +3… +8 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +14… +19 gradus aralygynda, hepdäniň dynç alyş günleri gündizlerine +24 gradusa çenli, gijelerine +12 gradusa çenli maýyl bolar.

Paýtagtymyz Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, hepdäniň dowamynda ýagyş ýagar. Howa gijelerine +7… +9 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +15… +17 gradus aralygynda, hepdäniň dynç alyş günleri gündizlerine +26 gradusa çenli, gijelerine +13 gradusa çenli maýyl bolar.

Iň täze habarlar

Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan duşuşyk

1-nji iýunda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Altyn Asyr» ÝGPJ-niň bilelikde gurnamagynda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli «Sagdyn nesil — röwşen geljek» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Döwletliler köşgündäki çagalara baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy

1-nji iýunda ýurdumyzda giňden bellenýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde baýramçylyk dabarasy geçirildi.
SalamNews

«Watan» kinokonsert merkezi filmdir multfimleriniň ongünlügini geçirýär

Haýsy multfilmler görkezilýär?
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.