Şu gün
Aşgabat
20.6 °C
Ertir
Aşgabat
23.0 °C
Birigün
Aşgabat
22.0 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
20.6 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly halkara okuw maslahatlary geçiriler

SalamNews
Jemgyýet / Ekologiýa
«Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly halkara okuw maslahatlary geçiriler

Türkmenistanyň Hazar deňziniň sebitinde halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, Hazar deňziniň daşky gurşawyny gorap saklamak, sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen halkara gatnaşyklary berkitmek we bu ugurda degişli döwlet edaralarynyň işgärlerini okatmak, olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, 2022-nji ýylyň 16 — 27-nji maýy aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Hazarýaka döwletleriň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazar deňzi institutynyň we Halkara ummanlar institutynyň hyzmatdaşlyk etmeginde «Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş» atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellendi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Hazar deňzi institutyna halkara okuw maslahatlarynyň talabalaýyk guralmagyny hem-de geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Iň täze habarlar

Seýilgähde çagalara «gülki paýlandy»

«Aşgabat» seýilgähinde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçirildi.
SalamNews

«Agama» alpinistler kluby Çagalaryň gaýa dyrmaşmak boýunça festiwalyna çagyrýar

5-nji iýunda «Älem» medeni-dynç alyş merkezinde «Agama» alpinistler klubunyň guramagynda Çagalaryň gaýa dyrmaşmak boýunça festiwaly geçiriler.
SalamNews

«Ýedi yklyma ýaýran türkmen halysy» atly sergi açyldy

Şu gün — 27-nji maýda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli «Ýedi yklyma ýaýran türkmen halysy» atly sergi öz işine başlady.
SalamNews