Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Sandykdan tapylan Tahyryň hekaýasy bu gezek konteýnerde gaýtalandy

SalamNews
Jemgyýet / Durmuş

Bangladeşde gizlenpeçek oýnap ýörkä bir konteýnerde gizlenen 15 ýaşly oglanjygyň başdan geçirmeleri Malaýziýada tamamlandy. «India Times-da» habar berlişine görä, ol konteýnerde 6 gün aç-suwsuz galypdyr.

Bangladeşiň portundaky işgärleriň hiçisi konteýneriň içinde oglanjygyň bardygyny aňmandyr we ony ýük gämisine ýükläpdirler. Şeýlelikde, oglanjygyň durmuşynda «Zöhre-Tahyr» dessanyny ýatladýan wakalar bolup geçipdir.

Malaýziýanyň «Port Klang» portunyň işgärleri Bangladeşden konteýnerleri düşürip durkalar olaryň birinde çaganyň bardygyny anykladylar. Olar bu çagajygy ogurlykdyr öýdüp, ilki polisiýa, ýarawsyz ýatan soň hem «Tiz kömege» habar beripdirler. Emma hukuk goraýjy edaranyň işgärleri bilen söhbetdeşlikde Fahim oýna gyzygyp, konteýnerde uklap galandygyny aýtdy.

Habarda bellenişine görä, häzir oglanjygyň ýagdaýy gowy. Ony tiz wagta Watanyna ugradarlar.

Sandykdan tapylan Tahyryň hekaýasy bu gezek konteýnerde gaýtalandy

Iň täze habarlar

«Watan» kinokonsert merkezi filmdir multfimleriniň ongünlügini geçirýär

Haýsy multfilmler görkezilýär?
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

Zehinli ýaşlarymyzyň konserti şowhunly geçdi

27-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Watanymyzyň ähli künjeginden ýygnanan zehinli ýetginjekleriň we ýaşlaryň konserti geçirildi.
SalamNews

Paýtagtymyzda mahabat festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi

31-nji maýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda Bilim ministrliginiň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden «Mahabat — üstünligiň açary» atly bäsleşigiň — özboluşly mahabat festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi.
SalamNews